Szczególna rola banków w transformacji energetycznej polskich firm

Zapobieganie zmianom klimatu staje się dla nas wszystkich naturalnym priorytetem. Jedną z oczywistych odpowiedzi na to wyzwanie jest transformacja energetyczna wraz z jej podstawowym wymogiem – redukcją nadmiernej emisji gazów cieplarnianych.

Publikacja: 23.05.2024 16:00

Szczególna rola banków w transformacji energetycznej polskich firm

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: BOŚ Bank

Ma to być przełom w sposobie wytwarzania, dystrybucji i konsumowaniu energii, a sukces odniesiemy wtedy, gdy będziemy stopniowo, acz konsekwentnie zastępować tradycyjne źródła energii alternatywnymi metodami, np. energią pozyskiwaną z OZE.

Dążenie do neutralności klimatycznej to w tej chwili proces globalny i nieodzowny – chcemy bowiem powstrzymać dalszą degradację środowiska naturalnego. Będzie to jednak także proces kosztowny. Eksperci szacują, że potrzebne nakłady finansowe w Polsce mogą, do 2030 r., wynieść nawet 600 mld zł.

Proces ten może być więc dla polskich przedsiębiorców wyzwaniem ze względu na stale zaostrzające się wymogi regulacyjne UE, szczególnie te dotyczące emisji gazów cieplarnianych i związanej z tym konieczności modernizacji posiadanych zasobów. Jednakowoż firmy, które będą zainteresowane ograniczaniem swojego negatywnego wpływu na środowisko, nie będą pozostawione same sobie.

Sektor finansowy już od kilku lat oferuje swoim klientom różne opcje finansowania projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Jak pokazują badania, w tym też naszego banku, polskie firmy chętnie korzystają z tego wsparcia, a w swoich strategiach coraz częściej uwzględniają działania proekologiczne – takie, które wprost mają wpływ na redukcję śladu węglowego.

Rosnący w ostatnich latach wzrost zainteresowania podejmowaniem działań modernizacyjnych czy inwestycyjnych może być konsekwencją nie tylko rosnącej świadomości ekologicznej firm czy wspomnianych coraz bardziej wyśrubowanych regulacji, ale także wynikiem niestabilności cen paliw i energii. To wprost przekłada się na wzrost kosztów działalności i spadek konkurencyjności. Sprawna instalacja OZE czy własny magazyn energii mogą być więc dla przedsiębiorców odpowiedzią na ryzyko wzrostu cen energii elektrycznej.

Na przestrzeni lat, oprócz wspomnianych motywatorów, w wielu przypadkach firmy podejmują działania proekologiczne również dlatego, że przekonują się, że szybko dokonana modernizacja wpływa na wzmocnienie ich rynkowej pozycji, ale także podnosi bezpieczeństwo i stabilność funkcjonowania. Przedsiębiorcy coraz częściej zauważają, iż przestrzeganie norm środowiskowych i realizacja projektów na rzecz ochrony klimatu i efektywności energetycznej jest warunkiem koniecznym utrzymania się w łańcuchu dostaw dla dużych międzynarodowych odbiorców, ale także pozwala otrzymać większe wsparcie z zewnątrz. Warto też podkreślić, że dla skuteczności transformacji energetycznej w Polsce musi ona być realizowana także w małych i średnich przedsiębiorstwach, a nie tylko w największych podmiotach.

30 lat doświadczenia BOŚ

Niezaprzeczalnie gruntowna zmiana podejścia do wytwarzania energii będzie wymagała od wszystkich uczestników procesu dużych inwestycji. W obliczu tych wyzwań widać szczególną rolę banków: po pierwsze, aby zapewnić finansowanie, ale również promować wartości zrównoważonego rozwoju wśród swoich klientów, np. poprzez redukcję własnego śladu węglowego czy edukację proekologiczną. BOŚ robi to już od ponad 30 lat – jesteśmy prekursorem w finansowaniu inwestycji proekologicznych. Doskonale rozumiemy skalę i wagę wyzwań, które stoją obecnie przed MŚP, samorządami, dużymi podmiotami w dostosowaniu się do obecnego otoczenia, w tym nowych, wyśrubowanych wymogów regulacyjnych.

Firmy są coraz bardziej zainteresowane finansowymi instrumentami dłużnymi oraz bezzwrotnymi. Unijne wsparcie finansowe w postaci dotacji z uwagi na to, że cele klimatyczne są ambitne, jest duże, jednak nie pokrywa w 100 proc. nakładów inwestycyjnych. Przedsiębiorstwa mogą zbilansować wydatki, wykorzystując preferencyjne kredyty. BOŚ gotów jest wspierać polskie firmy także w warstwie edukacyjnej – chętnie dzielimy się wiedzą opartą na naszych wieloletnich doświadczeniach.

Kredyty ekologiczne – kto może skorzystać?

Ekologia może być finansowana w sposób komercyjny środkami, którymi dysponuje bank lub/i przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi zarówno krajowymi (NFOŚiGW, WFOŚiGW, BGK), jak i zagranicznymi (np. EBI). Możliwość finansowania danej inwestycji uzależniona jest od rodzaju wdrażanego rozwiązania: przy produktach współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne konieczne jest bezwzględne przestrzeganie zasad tzw. donatorów, a o produktach finansowanych ze środków, którymi dysponuje BOŚ, i parametrach oferowanego finansowania decydujemy niezależnie w BOŚ.

Krzysztof Łabowski, wiceprezes BOŚ Bank

Krzysztof Łabowski, wiceprezes BOŚ Bank

Na wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy planują budowę instalacji fotowoltaicznych, farm wiatrowych, biomasy czy instalacji wysokosprawnej kogeneracji. FENG, czyli unijny program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027, daje możliwość finansowania dużych, kompleksowych projektów. To pozwala idealnie dopasować się do potrzeb przedsiębiorstwa. Wsparcie można przeznaczyć na każdą właściwie dziedzinę związaną z transformacją; dodatkowo promowane są projekty innowacyjne. Szereg naborów przewidzianych jest na wsparcie budowy odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach zarówno w MŚP, jak i w dużych korporacjach.

Kredyt z gwarancją Ekomax czy kredyt ekologiczny?

W ofercie BOŚ z wykorzystaniem środków unijnych w ramach programu FENG znajduje się kredyt ekologiczny oraz kredyt inwestycyjny z gwarancją Ekomax. Są to produkty dla firm MŚP, small i mid-caps (czyli tych zatrudniających do 3 tys. pracowników). Zarówno kredyt ekologiczny, jak też kredyt inwestycyjny zabezpieczony gwarancją Ekomax finansują inwestycje zwiększające efektywność energetyczną firm. Mogą finansować termomodernizację budynków produkcyjnych lub usługowych, instalacje OZE (produkujące prąd na własne potrzeby), zakup magazynów energii czy modernizację linii produkcyjnych. Co ważne – każdy projekt inwestycyjny musi przynieść efekt ekologiczny: ograniczenie zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30 proc.

W przypadku kredytu ekologicznego wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna, która przeznaczona jest na spłatę części kapitału kredytu. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji – przy czym wysokość wsparcia zależy od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz województwa, w jakim będzie realizowana planowana inwestycja. Nabór wniosków o dofinansowanie przez BGK rozpoczął się 25 kwietnia br. i trwa do 25 lipca br., kolejny konkurs zaplanowany jest na IV kwartał br.

W przypadku kredytu inwestycyjnego z gwarancją Ekomax wsparcie publiczne stanowi bezpłatna gwarancja zabezpieczająca nawet 80 proc. wartości kredytu. Dodatkowo firmy MŚP mogą skorzystać z dotacji w postaci dopłaty do kapitału kredytu w wysokości 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu.

Klient wnioskujący w BOŚ o kredyt ekologiczny lub kredyt inwestycyjny z gwarancją Ekomax może także skorzystać z grantu ELENA, który uzyskał BOŚ. Grant może sfinansować 90 proc. kosztów dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną. Takie połączenie produktów BOŚ oferuje jako jeden z nielicznych podmiotów w Polsce.

Spojrzenie w przyszłość

Regulacje wynikające z Zielonego Ładu będą w coraz większym stopniu obligować firmy do mierzenia swojego śladu węglowego, sporządzania strategii dekarbonizacji i w końcu modernizacji swoich zasobów. Należy jednak pamiętać, że transformacja energetyczna i dekarbonizacja są również zazwyczaj biznesowo uzasadnione i wynikają z nich konkretne, mierzalne oszczędności.

Ważna kwestia, o której nie możemy także zapominać, to analiza własnego śladu węglowego. Banki robią to od kilku lat – również Bank Ochrony Środowiska. Zgodnie z przyjętą w 2023 r. strategią ESG, dążymy do jego systematycznej redukcji. Od 2020 r. corocznie bank wylicza emisje związane z działalnością banku, a ostatnio również określiliśmy emisje przypisane dla całej Grupy Kapitałowej BOŚ.

Misją Banku Ochrony Środowiska jest wskazywanie kierunków ekologicznego rozwoju zarówno naszym beneficjentom, jak i innym instytucjom finansowym. Inżynierowie ekolodzy banku, dostępni dla naszych klientów w centrach biznesowych we wszystkich województwach, potrafią oceniać trendy rynkowe oraz projekty inwestycyjne – nawet te najbardziej skomplikowane. To z kolei pomaga firmom znaleźć optymalne rozwiązania tak pod kątem środowiskowym, jak i finansowym. Warto także wskazać, że naszą misję rozumiemy także jako dzielenie się z przedsiębiorcami wiedzą nt. dostępnych proekologicznych rozwiązań czy krajowych i unijnych wymogów regulacyjnych. Patrząc w przyszłość, widzimy pojawiające się nowe technologie i projektujemy unikalne produkty i rozwiązania, bez których nie dokona się transformacja energetyczna.

Środki unijne szansą na przyspieszenie transformacji energetycznej

Jednym z długoterminowych celów Komisji Europejskiej jest transformowanie całej UE do bycia bardziej suwerenną surowcowo i geostrategicznie, przy jednoczesnym wsparciu przemysłu w kierunku większej konkurencyjności. W związku z tą epokową zmianą uruchomione zostały potężne programy wsparcia finansowego dla państw członkowskich czy to w ramach unijnej polityki spójności, czy Krajowego Planu Odbudowy. Polska ma otrzymać wsparcie wynoszące łącznie prawie ćwierć biliona złotych, które musimy wykorzystać najpóźniej do 2030 r.

Krótki czas sprawia, że rola instytucji finansowych, w tym przede wszystkim banków w rozdystrybuowaniu środków, rośnie, a to jest szansa także dla naszego banku, który za cel stawia sobie wspieranie przedsiębiorców i firm z segmenty MŚP i tzw. mid-caps chcących realizować inwestycje proekologiczne.

Materiał partnera: BOŚ Bank

Materiał partnera: BOŚ Bank

Ma to być przełom w sposobie wytwarzania, dystrybucji i konsumowaniu energii, a sukces odniesiemy wtedy, gdy będziemy stopniowo, acz konsekwentnie zastępować tradycyjne źródła energii alternatywnymi metodami, np. energią pozyskiwaną z OZE.

Pozostało 97% artykułu
Barometr polskiego biznesu
Niepewność i zmiana stały się dla firm normą
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Polska w UE – 20 lat rozwoju. Raport SGH
Barometr polskiego biznesu
Unijny zastrzyk gotówki paliwem dla inwestycji
Materiał partnera
Raportowanie ESG: warto przygotować się już dziś
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Alior Bank stawia na pracowników
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży