To wynik decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której bank zobowiązał się do zrekompensowania strat klientom. Sprawa dotyczy reklam kredytu konsumenckiego „Gwarancja najniższej raty">

Postępowanie przeciwko Alior Bankowi zostało wszczęte w styczniu 2016 roku. Wątpliwości UOKiK wzbudziły reklamy kredytu konsumenckiego „Gwarancja najniższej raty". Bank obiecywał klientom najniższą ratę kredytu jednak nie informował o dodatkowych warunkach, które trzeba było spełnić, aby skorzystać z reklamowanej oferty. W związku z tym Prezes UOKiK uznał, że bank mógł wprowadzać konsumentów w błąd co do rzeczywistych warunków promocji. Okazało się, że zgodnie z regulaminem oferty promocyjnej, Alior Bank nie gwarantował najniższej raty na rynku, ale ratę niższą od oferowanej przez inny bank. W tym celu klient musiał samodzielnie znaleźć taką ofertę, przedstawić formularz informacyjny potwierdzający konkurencyjne warunki lub umowę podpisaną z innym bankiem.

– Słysząc słowa „gwarancja najniższej raty" przeciętny konsument mógł być przekonany, że korzysta z najtańszego kredytu na rynku. Tymczasem, to na kliencie spoczywał obowiązek porównania ofert i znalezienia najtańszej. Tym samym mógł zostać wprowadzony w błąd. Gdyby wiedział, że nie jest to najtańsza oferta, a jedynie rata może być niższa niż rata innego kredytu, który konsument musiał sam znaleźć, mógłby z niej nie skorzystać – tłumaczy Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Alior zobowiązał się do zrekompensowania strat konsumentom, którzy skorzystali z oferty wprowadzającej w błąd. Oznacza to, że nie będzie pobierał odsetek od umów obowiązujących i odda te, które już pobrał, nawet jeżeli zobowiązanie zostało już spłacone. Klienci, którzy zawarli umowy kredytu konsumenckiego w ramach promocji, zostaną listownie powiadomieni o zasadach zwrotu, o których informuje również decyzja UOKiK. Dodatkowo bank ponadto wyemituje kilkukrotnie 15-sekundowe oświadczenie w Telewizji Polskiej.

Rekompensaty będą dotyczyć tylko tych klientów, którzy skorzystali z oferty pożyczki z Gwarancją Najniższej Raty w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2015 r., bo w tym okresie trwała akcja reklamowa.

O rekompensacie oraz sposobie jej realizacji bank poinformuje klientów listownie lub telefonicznie w ciągu dwóch miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.

Oświadczenie Alior Banku:

Bank w trakcie postępowania prowadzonego przez prezesa UOKiK złożył zobowiązanie wypłacenia rekompensaty klientom, który zaciągnęli pożyczkę  z Gwarancją Najniższej Raty w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r., a także publikacji oświadczenia na stronie internetowej i jego emisji w Telewizji Polskiej. Propozycja Alior Banku została przyjęta przez prezesa UOKiK.

Alior Bank zobowiązał się do niepobierania lub do zwrotu określonej grupie klientów odsetek za ostatnie 12 miesięcy obowiązywania umowy pożyczki udzielonej w ramach promocji pożyczki z gwarancją najniższej raty.  W ciągu dwóch miesięcy od uprawomocnienia się decyzji UOKiK Bank skontaktuje się listownie lub telefonicznie z wyżej wymienionymi klientami.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ