fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Do taryf za wodę trzeba dołączyć plan rozwoju

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Rada może odmówić zatwierdzenia taryfy na dostawę wody, jeśli przedsiębiorstwo nie przedstawi planu modernizacji sieci wodociągowej
Podczas pierwszych miesięcy  roku przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przedstawiają radnym nowe taryfy  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Zgodnie z ustawą z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków proponowane taryfy muszą spełniać określone wymagania i przejść określoną procedurę.
Obie te kwestie wywołują niejednokrotnie ostre spory i gorące dyskusje w komisjach oraz podczas sesji rady.  Jeżeli nowe taryfy nie zyskają akceptacji radnych, będą  przez następny rok obowiązywać poprzednie stawki.
NSA orzekł, że radni mogą odmówić zatwierdzenia taryf za dostawę wody i odprowadzanie  ścieków, jeżeli przedsiębiorstwo nie przedstawi wieloletniego planu rozwoju i modernizacji należących do niego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wyrok NSA (sygnatura akt - II OSK 2420/10) zapadł w sprawie ze skargi kasacyjnej wojewody dolnośląskiego, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Kowarach odmawiającej zatwierdzenia nowych taryf za wodę i ścieki. Takie taryfy przedstawiła radnym spółka z o.o. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji w Bukowcu  dla gminy Kowary.
– Spółka, działająca dopiero pierwszy rok, została utworzona przez pięć gmin – mówi radca prawny Aleksandra Król reprezentująca burmistrza Kowar.
Burmistrz wyraził opinię, że taryfy zostały sporządzone prawidłowo i rada miejska powinna je zatwierdzić. Radni byli jednak innego zdania. Uzasadnili, że nie zatwierdzili taryf, ponieważ została naruszona zasada ochrony interesów odbiorców usług, brakowało też wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Nierzetelnie sporządzone plany i kalkulacja kosztów do nowej taryfy grożą nieuzasadnionym wzrostem cen za usługi – podkreśliła rada w swojej uchwale.
Plan modernizacji sieci wodociągowej rada uchwala w ciągu trzech miesięcy
Stwierdzając jej nieważność, wojewoda dolnośląski przypomniał, że ocena legalności proponowanych taryf oraz celowości ponoszonych kosztów należy do organu wykonawczego – burmistrza miasta. Nowe taryfy  i proponowane stawki cenowe  burmistrz Kowar zweryfikował i ocenił pozytywnie. Podkreślił jedynie brak zatwierdzonego przez radę wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan został zresztą uchwalony na sesji tydzień później.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygnatura akt - II OSK 2420/10) uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. W jego ocenie  wojewoda nie wykazał sprzeczności uchwały z prawem. Rada mogła odmówić zatwierdzenia taryf, ponieważ w tym momencie plan dołączony do wniosku taryfowego nie był jeszcze uchwalony.
Wojewoda przegrał również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w którym argumentował m.in., że ustawa z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie uzależnia zatwierdzenia taryf od istnienia planu rozwoju i modernizacji urządzeń. NSA uznał jednak, że rada mogła odmówić zatwierdzenia taryf, powołując się na brak takiego planu.
Zgodnie z art. 24 ust. 3 wspomnianej ustawy  do wniosku o zatwierdzenie taryfy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu. Art. 21 ust. 5 przewiduje, że taki plan rada gminy uchwala w terminie trzech miesięcy od przedłożenia go wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).
Dopóki więc nie ma takiej uchwały, dopóty jest to tylko projekt planu – powiedział sędzia Wiesław Kisiel, uzasadniając orzeczenie NSA. Wieloletni plan, o  którym  mowa w art. 24 ust. 3, oznacza plan uchwalony, a nie opracowany projekt planu, który nie został uchwalony przez radę gminy. Rada trafnie więc powołała się na brak planu, który miał być dołączony do taryf. Nie jest bowiem możliwe dokonanie prawidłowej oceny zgodności taryf z przepisami na podstawie projektu planu.
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA