fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Jak odwołać się od skreślenia z listy studentów?

Fotorzepa, Darek Golik
Jan Bończa-Szabłowski
[b]Jestem studentką trzeciego roku uczelni niepublicznej. W czerwcu 2009 r. rektor podwyższył zarządzeniem czesne na nowy rok akademicki. O tym fakcie zostałam powiadomiona pismem dopiero po rozpoczęciu nauki w nowym semestrze. Zgodnie z obowiązującą mnie umową, czesne opłaciłam przed nowym rokiem akademickim, w kwocie sprzed zmian. Otrzymałam decyzję dziekana bez uzasadnienia o skreśleniu mnie z listy studentów. Jak poradzić sobie z tą sytuacją?[/b]
Zakładając, że czytelniczka jest [b]konsumentem[/b], tj. zawarła umowę jako osoba fizyczna, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jest objęta szczególną ochroną. Uczelnie (przedsiębiorcy) w stosunkach cywilnoprawnych z konsumentami muszą szczególnie zwracać uwagę na ochronę, jaką objęty jest konsument.
Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C0E545671EB09D7607A390EACE972619?id=178901]ustawą o szkolnictwie wyższym[/link], warunki odpłatności za studia określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie pisemnej (art. 160 ust 3). W umowie uczelnia zobowiązuje się do świadczenia usług kształcenia, natomiast czytelniczka do opłacania czesnego w określonym w umowie terminie.
Strony związane są umową do czasu, gdy jedna z nich jej nie wypowie na skutek zmiany warunków, np. zmian w cenie usługi (art. 384 [sup] 1[/sup] [link= http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link]).
Jeśli uczelnia przewidziała zmiany w systemie płatności za studia, powinna zamieścić w umowie (lub załączonym do niej regulaminie studiów) odpowiednią klauzulę. W ślad za nią powinna pojawić się również klauzula dotycząca możliwości rezygnacji z umowy, jeżeli nie dojdzie do akceptacji nowych warunków (art. 385 [sup]3[/sup] pkt 20 k.c.).
[b]Wszelkie uzupełnienie lub zmiana umowy powinny zostać wprowadzone pisemnie (aneksem lub zarządzeniem).[/b]
Jeżeli czytelniczka dowiedziała się o zmianach od osób trzecich lub z komunikatu uczelni, nie można mówić o skutecznym powiadomieniu.
Nowe warunki płatności za studia zaczęły obowiązywać dopiero po upływie terminu, jaki czytelniczka miała na ewentualne złożenie wypowiedzenia. Po tym czasie czytelniczka miała określony termin na dokonanie wpłaty. Wcześniej nie była zobligowana do zapłaty czesnego w nowej wysokości.
[b]Jeżeli decyzja o skreśleniu z listy studentów zapadła przed terminem do zapłaty, jest wydana niesłusznie.[/b] Zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D5BE837E967BB9F6E654AE9E3F1B2755?id=133093&tresc=1&wid=337493#R.2.7.]kodeksu postępowania administracyjnego[/link] przysługuje od niej odwołanie.
Ponadto, jeżeli w decyzji uczelni nie znalazło się uzasadnienie, lub było ono niejasne, [b]czytelniczka ma prawo zażądać w ciągu 14 dni uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia[/b]. Od chwili otrzymania uzasadnienia, liczony będzie [b]14 dniowy termin na wniesienie odwołania od decyzji [/b](art. 111 i 127 kodeksu postępowania administracyjnego).
Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Należy zatem zaadresować odwołanie do rektora uczelni i zostawić w dziekanacie. Odwołanie nie musi zawierać szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że czytelniczka nie jest zadowolona z wydanej decyzji.
Czytelniczka może skorzystać z pomocy organizacji konsumenckich, właściwego miejscowo rzecznika konsumentów lub w określonych sytuacjach może zawiadomić Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
[b]Zapoznaj się także z serwisami:[/b]
[link=http://www.rp.pl/temat/310567.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » W urzędzie » Postępowanie administracyjne » Decyzje » Odwołanie od decyzji[/link]
[link=http://www.rp.pl/temat/312159.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » W urzędzie » Postępowanie administracyjne » Decyzje [/link]
[link=http://www.rp.pl/temat/75751.html]rp.pl » Prawo dla Ciebie » Konsumenci » Umowy z dostawcami » Umowy z innymi dostawcami [/link]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA