fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Kiedy skarżyć bezczynność organu

Fotorzepa, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski
Mieszkaniec gminy wniósł do wójta podanie. Nie podał w nim jednak swojego adresu. Jednocześnie urząd nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych. W konsekwencji podanie zostało pozostawione bez rozpatrzenia. Czy strona może pozostawienie podania bez rozpatrzenia zaskarżyć, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
[b]Tak[/b] Osoba, której podanie zostało pozostawione bez rozpatrzenia, ma możliwość złożenia skargi. Nie będzie to jednak skarga na czynność organu polegającą na pozostawieniu podania bez rozpatrzenia. Może to być jedynie skarga na bezczynność organu.
Zgodnie z treścią art. 64 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia. Taki sam skutek nastąpi, jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa. W tej jednak sytuacji, ponieważ znamy adres wnoszącego, należy go wezwać do usunięcia braków, wyznaczając wnoszącemu siedmiodniowy termin na dokonanie tej czynności. Wezwanie należy również zaopatrzyć w pouczenie, że nieusunięcie braków podania w terminie skutkuje pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.
Pozostawienie podania bez rozpatrzenia jest czynnością materialno-techniczną. Polega ona na dokonaniu stosownej adnotacji w kartach sprawy. Nie wymaga natomiast wydawania w tej sprawie ani decyzji, ani postanowienia, tak przynajmniej wynika z wyroku [b]Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 lutego 2007 r. (sygn. akt II GSK 295/06)[/b].
Na pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie przysługuje środek zaskarżenia ani skarga do sądu administracyjnego. Można jedynie skarżyć bezczynność organu.
[i]Podstawa prawna:
– art. 64 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4D2B8B37A3FC03BACFE5EB982B8F64EE?id=133093]ustawy z 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA