fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Jaka zapłata dla wykonawcy

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Sąd Najwyższy rozstrzygnie ważną dla kieszeni inwestorów i wykonawców robót budowlanych kwestię podwyższenia wynagrodzenia ustalonego w umowie
Zrobi to na wniosek rzecznika praw obywatelskich.
[b]Chodzi o możliwość podwyższenia ustalonego w umowie o roboty budowlane wynagrodzenia kosztorysowego, a także ryczałtowego.[/b]
Taką możliwość, choć – jako odstępstwo od zasady pacta sunt servanda – tylko wyjątkowo, dopuszczają wprost przepisy normujące umowę o dzieło: art. 629 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=416723DD40099BBD4C00993817B8AD83?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] w odniesieniu do wynagrodzenia kosztorysowego i art. 632 k. c. – do ryczałtowego.
W myśl art. 632 § 1 k. c., jeśli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, wykonawca nie może żądać jego podwyższenia, choćby w momencie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót.
Wymowę tej zasady łagodzi § 2 art. 623, który upoważnia sąd do podwyższenia ryczałtu albo rozwiązania umowy, jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie robót groziłoby wykonawcy rażącą stratą.
W art. 629 k. c. zapisano zaś, że jeśli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zastawienia planowanych prac i przewidywalnych kosztów (kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących w obliczeniach kosztorysowych, to każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały budowlane lub robociznę przed zmianą cen lub stawek.
Nie ma odpowiedników tych postanowień wśród przepisów k. c. o robotach budowlanych. Nic nie mówi o tym art. 656 k. c., w którym wskazano, jakie przepisy o umowie o dzieło mają odpowiednie zastosowanie do umowy o roboty budowlane.
W rachubę jednak mogłoby wchodzić stosowanie art. 629 i art. 632 k. c. w drodze analogii. W kwestii tej nie ma zgody w nauce prawa ani w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
W [b]uchwale z 21 lipca 2006 r. (sygn. III CZP 54/06) Sąd Najwyższy[/b] opowiedział się za tą możliwością, jeśli w umowie o roboty budowlane zastosowano jeden z systemów wynagrodzenia dotyczących umowy o dzieło, tj. wynagrodzenie ryczałtowe albo kosztorysowe. Jeśli zaś przyjęto wynagrodzenie innego rodzaju, to w grę wchodzi jego korekta przez sąd na podstawie art. 357[sup]1[/sup] k. c., tj. w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków (klauzula rebus sic stantibus).
Stosowanie art. 632 § 2 k. c. do umowy o roboty budowlane Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne m.in. w [b]wyroku z 16 maja 2007 r. (sygn. III CSK 452/06)[/b].
Ze względu na jej doniosłe znaczenie dla praktyki rzecznik praw obywatelskich postanowił zwrócić się o zajęcie stanowiska przez powiększony, siedmioosobowy skład (sprawa ma w SN sygn. [b]III CZP 41/09[/b]).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA