fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jakie przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia

Rzeczpospolita
Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia jest uregulowane w art. 819 kodeksu cywilnego (k.c.). §1 tego przepisu wprowadza regułę ogólną, zgodnie z którą roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

- 6 maja 2011 r. zgłosiłem szkodę z umowy ubezpieczenia budynków i lokali w związku z zalaniem lokalu, w którym prowadzę działalność gospodarczą. 3 lipca 2011 roku otrzymałem decyzję przyznającą odszkodowanie. O sprawie zapomniałem, ale jakiś czas temu stwierdziłem, że wypłacone odszkodowanie było za niskie. Ubezpieczyciel uznał jednak, że moje roszczenie przedawniło się w lipcu 2014 r. Czy miał rację? – pyta czytelnik.

Przedawnienie jest instytucją, która wiąże określone skutki prawne wraz z upływem czasu. Po upływie terminu przedawnienia ubezpieczyciel może uchylić się od konieczności spełnienia świadczenia. Jeśli zatem wierzyciel przez pewien okres, mówiąc potocznie, nie interesuje się swoim roszczeniem, może utracić możliwość przymusowego wyegzekwowania określonego zachowania od dłużnika.

Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia jest uregulowane w art. 819 kodeksu cywilnego (k.c.). §1 tego przepisu wprowadza regułę ogólną, zgodnie z którą roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

Odmiennie uregulowany jest termin przedawnienia roszczenia poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Roszczenia takie przedawniają się z upływem terminu przewidzianego dla nich w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłych z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. Jeżeli roszczenie wynika ze szkody wyrządzonej w związku z niewykonaniem umowy o dzieło, termin przedawnienia wyniesie dwa lata (art. 646 k.c.), jeżeli zaś z czynu niedozwolonego, o terminie przedawnienia decydować będzie norma zawarta w art. 4421 k.c.

Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela zostanie przerwany przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Po przerwaniu bieg przedawnienia rozpocznie się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Wątpliwości może budzić sytuacja, w której ubezpieczyciel przewiduje dwustopniową procedurę rozpatrzenia roszczeń, tj. przyznanie prawa odwołania od wydanej decyzji. Powstaje pytanie, czy odwołanie i ponowne rozpatrzenie sprawy przez ubezpieczyciela powoduje, że bieg przedawnienia zostaje przerwany?

W tej kwestii doktryna przedstawia dwa odmienne stanowiska. Zgodnie z pierwszym jeżeli ubezpieczyciel w umowie przewidział możliwość wniesienia odwołania od decyzji, to przerywa ono ponownie bieg przedawnienia. Według drugiego poglądu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie pierwsze oświadczenie ubezpieczyciela, a kolejne odwołania i decyzje nie mają wpływu na bieg przedawnienia.

Należy pamiętać, że artykuł 819 k.c. ma charakter normy bezwzględnie obowiązującej, co oznacza, że strony umowy ubezpieczenia nie mogą, ani w umowie, ani w OWU, wprowadzać odmiennych postanowień w tym zakresie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA