fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Jak powierzyć pracownikowi wykonywanie telepracy?

www.sxc.hu
Telepracy nie można powierzyć pracownikowi, wręczając mu wypowiedzenie zmieniające warunki zatrudnienia. Niedopuszczalne jest też skierowanie go do niej jako do „innej pracy" na okres nie dłuższy niż trzy miesiące w roku.

Chcemy powierzyć pracownikowi wykonywanie telepracy. Jego wynagrodzenie się nie zmieni. Czy możemy to zrobić, wręczając mu wypowiedzenie zmieniające warunki pracy? – pyta czytelniczka.

Nie.

Zgodnie z art. 675 kodeksu pracy telepracą jest praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Telepraca nie jest nowym rodzajem stosunku pracy, a jedynie ramą prawną dla pracy świadczonej na odległość. Telepracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze wynikające z k.p.

Strony stosunku pracy mogą uzgodnić wykonywanie obowiązków w warunkach telepracy zarówno przy zawieraniu umowy, jak i w trakcie zatrudnienia. Ale zmiana warunków wykonywania pracy ze zwykłego stosunku pracy na telepracę w trakcie zatrudnienia może nastąpić tylko na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Jeśli inicjatorem jest podwładny, pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić jego wniosek.

Niedopuszczalne jest więc powierzenie pracownikowi wykonywania zadań w formie telepracy w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki płacy i pracy. Nie można mu jej też powierzyć w trybie art. 42 § 4 k.p. Chodzi o skierowanie pracownika do innej pracy niż określona w umowie, na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeśli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada jego kwalifikacjom.

Jeżeli do zmiany warunków wykonywania pracy na telepracę doszło w trakcie zatrudnienia, każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia zadań w formie telepracy. Strony ustalają wówczas termin, od którego zostaną przywrócone poprzednie warunki wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Po upływie trzymiesięcznego terminu do złożenia wniosku pracodawca nie musi przywrócić podwładnego do pracy na poprzednich warunkach. Powinien to zrobić tylko wówczas, gdy ma taką możliwość. Jeśli to pracodawca chce po tym czasie przywrócić pracownikowi poprzednie warunki wykonywania pracy, może to zrobić w trybie wypowiedzenia zmieniającego z art. 42 k.p.

Art. 6715 k.p. zakazuje dyskryminacji pracownika z powodu wykonywania obowiązków w formie telepracy, jak również odmowy jej podjęcia. Nakazuje ponadto równe traktowanie telepracownika w zakresie awansów, podwyżek itp.

Anna Telec radca prawny, prowadzi kancelarię prawa pracy

podstawa prawna: art. 675 – art. 6717 kodeksu pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1502)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA