rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 31 maja 2021 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Puławy – zespół pałacowo-parkowy” (DzU z 7 czerwca 2021 r., poz. 1019)

rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych (DzU z 7 czerwca 2021 r., poz. 1020)

rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU z 7 czerwca 2021 r., poz. 1021)

rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 27 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 7 czerwca 2021 r., poz. 1025)

rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 2 czerwca 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lipinki Łużyckie w województwie lubuskim (DzU z 7 czerwca 2021 r., poz. 1028)