Obowiązują od 24 grudnia 2022 roku

Publikacja: 24.12.2022 11:29

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (DzU z 9 grudnia 2022 r., poz. 2550)

• rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz przyjmowania upominków przez członków służby zagranicznej (DzU z 9 grudnia 2022 r., poz. 2552)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (DzU z 9 grudnia 2022 r., poz. 2559)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru (DzU z 9 grudnia 2022 r., poz. 2560)

• rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (DzU z 9 grudnia 2022 r., poz. 2565)

• rozporządzenie ministra finansów z 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji – z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 4, które wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. (DzU z 9 grudnia 2022 r., poz. 2566)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 grudnia 2022 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu – z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie 16 marca 2023 r. (DzU z 9 grudnia 2022 r., poz. 2567)

• art. 1 pkt 1, 12, 14 i 15 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 16 grudnia 2022 r., poz. 2642)

• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (DzU z 16 grudnia 2022 r., poz. 2645)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia ilości gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego do sieci przesyłowej w 2022 r. i w 2023 r. (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2734)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2742)

• rozporządzenie ministra finansów z 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (DzU z 22 grudnia 2022 r., poz. 2743)

• art. 4 ustawy z 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2745)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2749)

• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 16 grudnia 2022 r. w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych uwzględnianych przy obliczeniu ceny skorygowanej i szczegółowego sposobu kalkulacji tej ceny (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2753)

• niektóre przepisy ustawy z 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2754)

• rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021–2027 (DzU z 23 grudnia 2022 r., poz. 2755)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną (DzU z 9 grudnia 2022 r., poz. 2550)

• rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 22 listopada 2022 r. w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz przyjmowania upominków przez członków służby zagranicznej (DzU z 9 grudnia 2022 r., poz. 2552)

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości