- rozporządzenie ministra środowiska z 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wrzosowisko w Orzechowie (PLH060098) (DzU z 11 maja 2017 r., poz. 915)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów pieczęci, zamknięć urzędowych, stempli i innych znaków stosowanych przy wykonywaniu kontroli (DzU z 11 maja 2017 r., poz. 916)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności (DzU z 11 maja 2017 r., poz. 917)

- rozporządzenie ministra środowiska z 28 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świeciechów (PLH060082) (DzU z 11 maja 2017 r., poz. 918)

- ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 11 maja 2017 r., poz. 919)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (DzU z 11 maja 2017 r., poz. 920)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (DzU z 11 maja 2017 r., poz. 921)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (DzU z 11 maja 2017 r., poz. 923)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (DzU z 25 maja 2017 r., poz. 1014)

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 25 maja 2017 r., poz. 1016)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet (DzU z 25 maja 2017 r., poz. 1018)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 25 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gietrzwałd w województwie warmińsko-mazurskim (DzU z 25 maja 2017 r., poz. 1019)

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym (DzU z 25 maja 2017 r., poz. 1020)