fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Kiedy decyzję można doręczyć przez obwieszczenie

Fotolia.com
Zawiadomienie o decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Organ, który wydał decyzję, może wówczas uznać, że decyzja ta została doręczona.

Po udostępnieniu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, strona zwróciła się o wydanie odpisu tej decyzji. Czy w takim przypadku termin na wniesienie odwołania liczy się dopiero od dnia otrzymaniu przez stronę odpisu decyzji?

Nie.

Termin 14 dni na wniesienia odwołania liczy się od upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Sytuacje, w których można zawiadomić strony o decyzji przez publiczne ogłoszenie, określono w art. 49-49a kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Z takiego rozwiązania można skorzystać, gdy:

- przepis szczególny tak stanowi (art. 49 § 1 k.p.a.) bądź

- w postępowaniu bierze udział więcej niż 20 stron, przy czym w takim przypadku, jeżeli przepis szczególny nie przewiduje inaczej, publiczne zawiadomienie jest skuteczne tylko wobec stron, które uprzedzono na piśmie o zamiarze zawiadamiania w taki sposób (art. 49a k.p.a.).

We wskazanych wyżej przypadkach zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu może nastąpić:

- w formie publicznego obwieszczenia,

- w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub

- przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie podmiotowej właściwego organu.

Uprzedzając strony o zamiarze publicznego zawiadamiania, organ powinien wskazać konkretny środek, z jakiego będzie korzystać. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie bądź udostępnienie pisma w BIP, powinien być wskazany w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w BIP. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie bądź udostępnienie pisma w BIP (art. 49 § 2 k.p.a.). W art. 49b § 1 k.p.a. zastrzeżono, że w razie publicznego zawiadomienia o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał ten akt, powinien niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnić stronie odpis decyzji lub postanowienia. Termin na wniesienie odwołania nie biegnie jednak od dnia udostępnienia stronie odpisu decyzji na podstawie art. 49b k.p.a. Zawiadomienie o decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

W orzecznictwie podkreśla się, że art. 49-49a k.p.a. wprowadzają „fikcję doręczenia". Sam upływ 14 dni, w ciągu których ogłoszenie było publicznie dostępne, powoduje, że czynność doręczenia jest uważana za dokonaną ze skutkiem prawnym (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2018 r., sygn. II OSK 791/16, LEX nr 2461251). Od upływu tych 14 dni liczy się termin na wniesienie odwołania od decyzji. W wyroku NSA z 18 października 2017 r. (sygn. II OSK 2681/16, LEX nr 2406398) zaznaczono jednak, że termin 14 dni od publicznego ogłoszenia, to termin końcowy, w którym najpóźniej mógł nastąpić skutek prawny zawiadomienia o decyzji. Strony zawiadamiane w tym trybie mogą zapoznać się z decyzją najwcześniej w dniu publicznego ogłoszenia i od tego terminu rozważyć wniesienie odwołania. Strona ma zatem prawo skorzystania z odwołania najwcześniej od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA