fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za telefon w roamingu każdy zapłaci inaczej

Po 15 czerw­ca 2017 ro­ku, bę­dąc za gra­ni­cą, ale w Unii Eu­ro­pej­skiej, za usłu­gi te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej za­pła­ci­my ty­le, ile w kra­ju.
Bloomberg
Dodatkowe opłaty za komórkę dla podróżujących w Unii Europejskiej spadną, a potem zupełnie znikną.

Po 15 czerw­ca 2017 ro­ku, bę­dąc za gra­ni­cą, ale w Unii Eu­ro­pej­skiej, za usłu­gi te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej za­pła­ci­my ty­le, ile w kra­ju. A ce­ny moc­no spad­ną już w ma­ju przy­szłe­go ro­ku – prze­wi­du­je to no­wa za­sa­da na­li­cza­nia opłat za tzw. ro­aming.

Na jej wpro­wa­dze­nie zgo­dzi­ły się pod ko­niec czerw­ca Par­la­ment Eu­ro­pej­ski i Ra­da Unii Eu­ro­pej­skiej, pod­pi­su­jąc wstęp­ne po­ro­zu­mie­nie w tej i jesz­cze jed­nej kwe­stii, któ­ra dzie­li­ła rzą­dy państw człon­kow­skich.

Obiet­ni­ca po­li­ty­ków speł­ni się, gdy w ży­cie wej­dą od­po­wied­nie prze­pi­sy – a te jesz­cze nie są go­to­we.

Nie­ofi­cjal­ny har­mo­no­gram prac nad ak­tu­ali­za­cją roz­po­rzą­dze­nia trak­tu­ją­ce­go o opła­tach za ro­aming prze­wi­du­je, że Par­la­ment Eu­ro­pej­ski przyj­mie ją na przełomie li­sto­pa­da i grud­nia – do­wia­du­je się „Rzecz­...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA