fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Samorząd

Dotacje unijne na rozwój usług społecznych i socjalnych

O unijne dotacje, z puli mazowieckich pieniędzy, mogą ubiegać się m.in. jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz świadczące usługi na rzecz rodzin, zatrudnienia społecznego, a także organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs o dofinansowanie projektów wpisujących się w cele działania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych". Nabór aplikacji wystartuje 21 grudnia b.r. i będzie prowadzony do 27 stycznia przyszłego roku.

Z wnioskami o dofinansowanie mogą występować instytucje pomocy i aktywnej integracji, takie jak:

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej,

- zakłady aktywności zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

- warsztaty terapii zajęciowej,

- inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej).

Zgodnie z celami działania 9.2.1 wyżej wymienione podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie programów deinstytucjonalizacji usług społecznych. W szczególności chodzi o wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności. Drugi rodzaj programu to rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-pobytowych o prowadzenie usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych, w postaci:

- usług asystenckich – tj. usług świadczonych przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami umożliwiających stałe lub okresowe wsparcie tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego,

- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym usług krótkookresowego całodobowego i dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych, których celem jest zapewnienie opieki dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

- usług świadczonych w mieszkaniach wspomaganych.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93 proc., z czego 80 proc. Może zostać sfinansowane ze środków europejskich. Ogółem na dofinansowanie przedsięwzięć, które okażą się najlepsze w świetle kryteriów formalnych i merytorycznych obowiązujących dla tego działania, zarezerwowano ponad 15 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.funduszedlamazowsze.eu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA