fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Eurodotacje 2017

Wiele możliwości dofinansowania

Rzeczpospolita
Od 2018 r. przedsiębiorcy z regionu będą mogli skorzystać z pożyczek i poręczeń. Teraz dostępne są dotacje.

Odbiorcami zwrotnej pomocy finansowej w formie pożyczek i poręczeń, będą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia, w wieku powyżej 29. roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, również te, które nie znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Na te formy wsparcia trzeba jeszcze jednak poczekać kilka miesięcy.

Tymczasem już teraz świętokrzyscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o różne rodzaje dotacji zarówno z programu regionalnego na lata 2014–2020, jak i z krajowego, de facto makroregionalnego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), kierowanego do pięciu wschodnich województw, w tym do świętokrzyskiego.

Podział środków unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 według osi priorytetowych, w mln euro.

Polska Wschodnia

W tym ostatnim programie akurat kończy się nabór projektów w poddziałaniu 1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP" kierowanego, jak sama nazwa wskazuje do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, ale co ważne, należących od co najmniej sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która rozdziela te dotacje, dofinansuje projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo–rozwojowych.

Budżet konkursu wynosi 195 mln zł, w tym co najmniej 60 mln zł trafi na projekty realizowane w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (jest ich łącznie w pięciu wschodnich województwach 47).

– To działanie podobne do popularnych, również przez nas rozdzielanych, dotacji pn. „Badania na rynek" wdrażanych w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR), a na które kolejne dwa konkursy ogłosimy już 2 sierpnia – tłumaczy Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP. Również o te pieniądze mogą ubiegać się firmy ze Świętokrzyskiego, bo PO IR to program krajowy.

Przedsiębiorcy z regionu mogą też składać wnioski w innych otwartych naborach w PO PW organizowanych przez PARP. Do 31 sierpnia mogą ubiegać się o granty, choć wyłącznie jako konsorcja składające się z co najmniej trzech przedsiębiorców z sektora MŚP, o dotacje na tworzenie tzw. produktów sieciowych.

– Produkty sieciowe to przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi z minimum dwóch województw w gotową do sprzedaży ofertę. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na tematyczne oferty pakietowe, które ułatwiają klientom skorzystanie z różnych, ale powiązanych ze sobą produktów – wyjaśnia Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

I, jak dodaje, inwestycje te mają nieść ze sobą nowe miejsca pracy, gdyż jednym z kryteriów, który muszą spełnić projekty, jest utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy. Wybrane w poprzednim konkursie projekty to: „Wehikuł czasu Szlaku Jana III Sobieskiego jako sieciowy produkt turystyki kulturowej Polski Wschodniej" oraz „Wdrożenie przez Konsorcjum MŚP proekologicznego, innowacyjnego produktu sieciowego pod wspólną marką »Polski Kamień«".

Przedsiębiorcy ze Świętokrzyskiego mogą się też ubiegać o granty z PO PW wspierające wzornictwo przemysłowe w sektorze MŚP gdyż mikro-, małe i średnie firmy działające w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej mogą ubiegać się o dofinansowanie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych.

Dotowane projekty są podzielone na dwa etapy. I to przeprowadzenie audytu wzorniczego, a II to wdrożenia strategii wzorniczej. I aktualnie, od 29 czerwca aż do 31 maja 2018 r., PARP przyjmuje wnioski dotyczące wdrożenia strategii wzorniczej. Na ten cel przedsiębiorca może pozyskać nawet 3 mln zł, przy poziomie dofinansowania do 70 proc.

A już wkrótce, bo od 13 września, ruszy kolejny nabór na I etap, czyli audyt wzorniczy. Pozwala on zdiagnozować sytuację w firmie i opracować nową strategię wzorniczą zawierającą rekomendację dalszych działań. Na tym etapie można otrzymać do 100 tys. zł przy poziomie dofinansowania do 85 proc.

Program regionalny

Przedsiębiorcy mogą też korzystać bezpośrednio (i pośrednio) z dotacji z programu regionalnego. Przykładem pośredniego ich wsparcia może być zbliżający się konkurs (nabór rozpocznie się 21 sierpnia) dotyczący tworzenia nowych modeli biznesowych świętokrzyskich przedsiębiorstw. Pieniądze na ten cel będą mogły pozyskać instytucje otoczenia biznesu prowadzące działalność na terenie województwa świętokrzyskiego, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne z terenu województwa oraz wojewódzkie samorządowe osoby prawne.

Chodzi o projekty wspierające opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych modeli biznesowych (z wyjątkiem internacjonalizacji) dla firm z sektora MŚP głównie w oparciu o wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomoc w zakresie rozwoju produktów i usług na nich opartych, sprzedaży produktów i usług (handel elektroniczny), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych odpowiadających potrzebom MŚP. Warunkiem koniecznym jest uwzględnienie we wniosku o dofinansowanie co najmniej 50 proc. wydatków kwalifikowanych związanych z wdrożeniem danego modelu biznesowego dla firm z sektora MŚP.

Informacje o wszystkich aktualnych konkursach w świętokrzyskim RPO są na stronie: www.2014–2020.rpo–swietokrzyskie.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA