Student powinien się upewnić, czy ma ubezpieczenie zdrowotne

Student ma prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, także leczenia w szpitalu, jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosi go rodzina albo uczelnia. Ale jeśli zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, do ubezpieczenia zdrowotnego musi go zgłosić pracodawca.

Publikacja: 02.10.2023 17:27

Student powinien się upewnić, czy ma ubezpieczenie zdrowotne

Foto: Adobe Stock

Studenci mają prawo do świadczeń w ramach NFZ, jeśli mają własny tytuł do ubezpieczenia (umowę o pracę, pobieranie renty) albo zostaną zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodzinę lub uczelnię. 

Czytaj więcej

Od 2023 roku państwo przestanie płacić składkę zdrowotną za wiele osób

Rodzic zgłasza u pracodawcy

Jako członka rodziny może zgłosić studenta jego rodzic, dziadek lub babcia, a także małżonek.  Ale tylko wówczas, gdy student nie ukończył 26 lat.  Zgłoszenie nie wiąże się z obowiązkiem opłacania wyższej albo dodatkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Wniosek o zgłoszenie rodzic składa u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście. 

Czytaj więcej

Uczelnie podniosą czesne, ale więcej studentów skorzysta ze wsparcia

Uczelnia zarejestruje tylko na wniosek

Osoba, która ukończyła 26. rok życia i nadal się uczy, nie podlega już ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny. Ubezpieczy ją uczelnia.  Wyjątek stanowią studenci z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mogą być zgłaszani do ubezpieczenia przez rodziców bez względu na wiek.

Jeśli rodzic albo inna osoba uprawniona nie mogą zgłosić studenta, bo np. nie pracują i nie są ubezpieczeni, zrobi to uczelnia. Student musi ją jednak poinformować, że jest taka potrzeba i złożyć w dziekanacie stosowny wniosek, bo uczelnia nie zgłosi go  do ubezpieczenia automatycznie po rozpoczęciu roku akademickiego.

Pracujący student też ubezpieczony

Pracujący student będzie miał własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, gdy zawrze umowę o pracę lub zacznie prowadzić działalność gospodarczą. W takiej sytuacji będzie ubezpieczony jako pracownik albo osoba prowadząca działalność gospodarczą (rodzina albo uczelnia nie będą mogły go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego).

Etatowca zgłosi do ubezpieczenia pracodawca. Student z własną firmą musi zgłosić sam siebie.

Ważne

Rodzice zgłosili studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, ale podjął on pracę np. w czasie wakacji jako zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Co wówczas?  Do ubezpieczeń (w tym do ubezpieczenia zdrowotnego) zgłosi go pracodawca. Rodzice muszą go wyrejestrować. Ale po zakończeniu pracy zarobkowej, rodzice powinni ponownie zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny.

Zlecenie daje zwolnienie

Co w przypadku umowy zlecenia? Od umowy zlecenia ze studentem, który nie ukończył 26 lat, nie opłaca się składek. W takim przypadku zgłosić do ubezpieczenia powinni  rodzice lub uczelnia.

Status studenta, który pozwala na zwolnienie z płacenia składek przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów (czyli immatrykulacji) do dnia, w którym:

- uczelnia skreśli go z listy studentów, bo np. zrezygnuje ze studiów,

- student złoży egzamin dyplomowy,

- złoży ostatni wymagany planem studiów egzamin – jeśli studiuje na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym lub weterynarii,

- zaliczy ostatnią przewidzianą w planach studiów praktykę – jeśli studiuje farmację.

Zleceniobiorca, który skończy studia lub chwilowo nie ma statusu studenta (np. skończył studia licencjackie i dopiero od października rozpocznie uzupełniające studia magisterskie), musi poinformować o tym swojego zleceniodawcę. On zgłosi zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ze zwolnienia z opłacania składek od umowy zlecenia nie korzysta student, który podpisze umowę zlecenia z własnym pracodawcą (u którego pracuje na etat) albo z innym podmiotem niż własny pracodawca, ale wykonuje zlecenie na rzecz pracodawcy. W takich sytuacjach studenta zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca.

Ważne

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 4 miesiącach od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów.

Obcokrajowcy do NFZ

Cudzoziemcy studiujący w Polsce powinni ubezpieczyć się poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z oddziałem NFZ właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania w Polsce. Sami muszą opłacać comiesięczną składkę zdrowotną, chyba że posiadają Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu. Wtedy obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na uczelni, na której studiują.

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem dobrowolnym, muszą złożyć wniosek w wojewódzkim oddziale NFZ. Niezbędne jest okazanie dokumentów:

  • paszportu wraz z dokumentem potwierdzającym legalny pobyt w Polsce (wiza, karta pobytu)
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu studenta (legitymacja studencka lub zaświadczenie z uczelni)
  • pozwolenia od rodziców na podpisanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego (osoba niepełnoletnia).

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ, a ustaje z dniem rozwiązania tej umowy albo po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Student jest zwolniony z opłat dodatkowych przy podpisaniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie.

Studenci mają prawo do świadczeń w ramach NFZ, jeśli mają własny tytuł do ubezpieczenia (umowę o pracę, pobieranie renty) albo zostaną zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodzinę lub uczelnię. 

Rodzic zgłasza u pracodawcy

Pozostało 96% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
Zdrowie
Ziobro na odchodne złożył wniosek do TK. Ma duże znaczenie dla lekarzy
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości