Jedna ze spółdzielni w Nakle kwestionowała zasadność uchwały rady miejskiej w tym mieście dotyczącą wywózki śmieci.

Jej zarzuty dotyczyły treści wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynikało z niej, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową (art. 2 ust. 3 ustawy o porządku i czystości w gminach). Zdaniem spółdzielni nie wykonuje ona obowiązków, jakie spoczywają na właścicielach lokali, nie wytwarza bowiem śmieci tak jak osoby posiadające odpowiednie tytuły prawne do lokali. Nie powinna więc tej deklaracji w ich imieniu składać.

Spółdzielnia wystąpiła więc ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Ten ją oddalił.

W ocenie WSA definicja nie uprawnia do uznania, że ustawodawca wprowadził określoną hierarchię właścicieli nieruchomości, spośród których na pierwszym miejscu powinni się znajdować właściciele poszczególnych gospodarstw domowych, a na ostatnim spółdzielnie mieszkaniowe.

Spółdzielnia odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten jednak nie podzielił jej opinii i oddalił skargę kasacyjną.

Zdaniem NSA rada miasta nie popełniła błędu. Przyjęcie przez nią w uchwale, że organem zobowiązanym do złożenia deklaracji jest zarząd spółdzielni mieszkaniowej, należało uznać za dopuszczalne doprecyzowanie ustawowej definicji właściciela nieruchomości.

sygnatura akt: II OSK 2814/14