[b]Nie.[/b] Zgodnie z treścią art. 216 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A876D3AB011FD528FA1A51AA5DA111A1?n=1&id=71646&wid=192618]Konstytucji RP[/link] środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie.

Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności zaś na zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone. Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego nie może ponieść wydatków na realizację zadań innych niż określone w przepisach prawa. W ramach gospodarki finansowej organom jednostek samorządu terytorialnego wolno tylko tyle, na ile pozwalają im ustawy (por. [b]wyroki NSA z 17 marca 2000 r., I SA/Lu 31/00, OwSS 2001, nr 1, poz. 30).[/b]

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7EAE43E0C2B27002B48DD920389B1EC7?id=184778]ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [/link]drogi niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych są drogami wewnętrznymi. Ich budowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku

– do właściciela terenu (art. 8 ust. 2 ustawy o drogach publicznych). Oznacza to zatem, że gmina nie ma prawa finansować ze środków publicznych remontu takiej drogi.

Podstawa prawna

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7EAE43E0C2B27002B48DD920389B1EC7?id=184778]art. 8 ust. 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zm.)[/link]