Umożliwiają im to konkursy organizowane przez Centrum Projektów Europejskich, która to instytucja odpowiada za wdrażanie działania 4.3 „Współpraca ponadnarodowa" w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Ten schemat pomocy, w którym jako beneficjentów wskazano m.in. przedsiębiorców, ma na celu wdrożenie nowych rozwiązań, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie i tworzenia oraz realizacji polityk publicznych, dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi.

Rewitalizacja społeczna

Aktualnie (od 31 października do 15 listopada) Centrum Projektów Europejskich (CPE) prowadzi nabór projektów, których efektem będzie wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Nowe rozwiązanie to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce. Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku kopię listu intencyjnego.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach tematu: Wypracowanie rozwiązań w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej, mającej na celu włączenie społeczne grup defaworyzowanych z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. – Chodzi więc o tzw. rewitalizację społeczną na terenie 122 miast wskazanych wprost z nazw przez Ministerstwo Rozwoju – wyjaśnia Leszek Buller, dyrektor CPE. Jak dodaje, mają to być projekty niosące zupełnie nowe rozwiązania o charakterze społecznym, ale także takie, które są wzorowane na nowych pomysłach z innych krajów, które w Polsce nie znalazły jeszcze zastosowania. – Może to być np. projekt podobny do tego, który zrealizowano w stolicy Finlandii Helsinkach, gdzie powstało centrum doradztwa dla wykluczonej młodzieży np. niepełnosprawnej czy takiej, która miała problemy ze skończeniem edukacji – tłumaczy szef CPE. Jak przyznaje największą trudnością może być pozyskanie partnera z innego kraju. – Z drugiej strony wymagane przez nas minimum to tylko jeden partner, nie jest to więc przeszkoda nie do przeskoczenia, a w przypadku konkursu dedykowanego miastom średnim można założyć, że każde z nich ma jakieś miasto partnerskie w innym kraju UE i to może być sposób na znalezienie takiego partnera – tłumaczy szef CPE.

W ramach projektów współpracy ponadnarodowej możliwe jest realizowanie kilku rodzajów działań. W konkursie dotyczącym miast średnich dopuszczono cztery z nich, tj.:

1) wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;

2) transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;

3) równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;

4) wymianę informacji i doświadczeń,

Co istotne wymiana informacji i doświadczeń jest obowiązkowa. To podstawowy i najprostszy model współpracy ponadnarodowej. Powinien on być traktowany jako punkt wyjścia do rozpoczęcia realizacji projektów związanych z tworzeniem nowych rozwiązań, ale nie może występować samodzielnie.

Potencjalne efekty

Jak wskazuje CPE przykładami produktów projektów współpracy ponadnarodowej mogą być:

- programy szkoleń i innych form uczenia się formalnego, nieformalnego, czy pozaformalnego z poszczególnych obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, adekwatnych do tematów konkursu;

- narzędzia i metody doradztwa;

- programy zwiększające dostęp do zatrudnienia, czy aktywizacji lub utrzymania aktywności osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, np. młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji, osób w wieku 50+, kobiet, niepełnosprawnych, itp;

- metody utrzymania aktywności zawodowej osób starszych w przedsiębiorstwach;

- metody zwiększające możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w szczególności młodzieży pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji;

- metody rozwijania nowatorskich usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej, w tym firmy społeczne;

- publikacje, opracowania i raporty;

- niezbędne do osiągnięcia celu projektu badania i analizy.

Kwota przeznaczona na ten konkurs to 15 mln zł. A już od 15 listopada br. rusza kolejny nabór w działaniu 4.3. Przedmiotem będą projekty, których efektem będzie wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Pula tego naboru to 22 mln zł i w jego przypadku nie ma już zawężenia do miast średnich.

W obu tych konkursach maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i budżetu państwa) wynosi aż 97 proc. wydatków kwalifikowanych.

 POWER czyli Wiedza Edukacja Rozwój