W gminie Milejów rada przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. W jednym z punktów zapisano, że „w ocenie oferty złożonej w konkursie nie może brać udziału osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia co do jej bezstronności". Na pierwszym posiedzeniu każdy członek komisji podpisuje zobowiązanie, że w razie istnienia powiązań zgłasza ten fakt i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu.

Uchwałę unieważnił wojewoda lubelski. Art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego nakazuje do członków komisji konkursowej stosować kodeks postępowania administracyjnego. A to oznacza, że gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do powiązania członka komisji z oferentem, wójt jako powołujący komisję konkursową odsuwa go od określonych czynności.

Sygnatura akt: PN- II. 4131.363. 2014