Rada Gminy Wojciechów nie udzieliła absolutorium wójtowi. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie uznało tę uchwałę za niezgodną z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Zdaniem RIO z przepisu tego wynika, że jedyną faktycznie i prawnie uzasadnioną podstawą udzielenia lub nieudzielenia absolutorium jest ocena wykonania budżetu. Absolutorium jest wyłącznie podsumowaniem wykonania budżetu, elementem zamykającym gospodarkę budżetową gminy za miniony rok. Zastrzeżenia odnoszące się do całokształtu pracy wójta nie mogą stanowić podstawy do oceny.

Rada gminy w ogóle nie odniosła się do elementów wykonania budżetu, nie dokonała też oceny komisji rewizyjnej. Na sesji żaden z radnych nie zgłosił jakiejkolwiek uwagi lub pytania do sprawozdania z wykonania budżetu czy do pozytywnej opinii komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Nie określono więc podstawy do negatywnej oceny wykonania budżetu lub jego części jako przesłanki nieudzielenia absolutorium.

Rada gminy może ocenić wójta, ale na podstawie innego kryterium i z innych powodów. Może to nastąpić w innym trybie niż absolutoryjny.

sygnatura akt: 151/2016