Nadzorca poinformował w komunikacie o uchyleniu decyzji nakładającej na PZU karę pieniężną w wysokości 150 tys. zł oraz o nałożeniu na spółkę karę pieniężną w wysokości 140 tys. zł za niewypłacenie w terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. „W związku z ponowną oceną zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego dokonano zmian w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań

likwidacyjnych w sprawach czterech poszkodowanych" – tłumaczyła Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w komunikacie.

Komisja uchyliła też decyzję nakładającą na Wartę karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł oraz nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 590 tys. zł., uzasadniając obniżenie sankcji zmianami w zakresie ustaleń faktycznych dotyczących postępowań likwidacyjnych w sprawach trzech poszkodowanych.

Katy za nieterminowe wypłacanie odszkodowań doczekała się też Concordia. W tym przypadku sankcja jest symboliczna i wynosi 3 tys. zł.

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie z polisy OC w ciągu 30 dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie. Termin ten może być dłuższy, gdy wyjaśnienie wszystkich niezbędnych okoliczności okazuje się w tym czasie niemożliwe. Wówczas wypłaca się je w ciągu 14 dni od daty wyjaśnienia okoliczności związanych z wypadkiem, ale nie później niż w ciągu 90 dni od złożenia zawiadomienia. Tymczasem ubezpieczycielom zdarza się wypłacić odszkodowanie po kilku miesiącach od zgłoszenia. KNF może za to nałożyć kary na zakład ubezpieczeń, ale przeważnie nie są one dotkliwe i wynoszą 20-30 tys. zł. Kara dla Warty jest rekordowa.