Rozpoczęcie nowego roku akademickiego studenci będą mogli śledzić przez internet. Ale od poniedziałku rozpoczną zajęcia stacjonarne. Większość szkół wyższych zdecydowała się na kształcenie w murach uczelni. Online będą zazwyczaj transmitowane zajęcia dla większych grup.

Czytaj więcej

Studenci mimo pandemii wracają na uczelnie

Na każdej uczelni mogą obowiązywać nieco inne reguły sanitarne. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało wprawdzie swoje wytyczne i opublikowało je na swojej stronie internetowej 30 września, ale są one bardzo ogólne i niewiążące. To rektor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników uczelni.

Jak mogą wyglądać reguły sanitarne?

– Przy wszystkich wejściach do budynków uniwersytetu i akademików jest mierzona temperatura. W częściach wspólnych obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa. W salach wykładowych maseczki są zalecane, ale już nieobowiązkowe – wylicza Adrian Ochalik, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na zajęcia na UJ mogą przychodzić tylko osoby na nie zarejestrowane i wyłącznie zdrowe. W sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnej student może złożyć wniosek za pośrednictwem: uczelnianej poczty elektronicznej lub systemu USOSweb. UJ dopuszcza też zdalną formę egzaminów – końcowych i dyplomowych.

A co zaleca Ministerstwo Edukacji i Nauki? Przede wszystkim szczepienia. Informacja o szczepieniu przeciwko koronawirusowi, podobnie jak inne dane medyczne, należy jednak do szczególnej kategorii danych osobowych (tzw. wrażliwe dane). W przypadku braku wyraźnej zgody zainteresowanej osoby lub braku regulacji ustawowej na ten temat uczelnia nie ma prawa żądać od studenta informacji o tym, czy został zaszczepiony, a tym bardziej uzależniać np. od szczepienia dostępu do zajęć czy do akademika. Szczepienia przeciwko Covid-19 są obecnie nieobowiązkowe.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina też, że do prowadzenia działalności dydaktycznej nie mają zastosowania limity osób określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Decyzje dotyczące liczebności grup na poszczególnych zajęciach dydaktycznych leżą więc w gestii władz uczelni. To rektor podejmuje też decyzje dotyczące sposobu prowadzenia kształcenia i warunków realizacji zajęć, opracowania planów działania w sytuacji awaryjnej oraz organizacji wszelkich spotkań społeczności, które zwykle odbywają się na terenie uczelni, w zależności od aktualnego stanu epidemiologicznego.

Nauczanie praktyczne w zawodach medycznych powinno się odbywać w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Uczelnie powinny jednak na bieżąco śledzić komunikaty Rady Ministrów w sprawie obowiązywania lub zniesienia obowiązywania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z dynamicznym rozwojem epidemii.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Na innych kierunkach ministerstwo zaleca bardziej elastyczne podejście do praktyk. Zgodnie z przygotowanym przez resort dokumentem w indywidualnych przypadkach możliwe jest skrócenie czasu trwania praktyk lub w sposób alternatywny osiągnięcie efektów uczenia się np. przez przeprowadzenie zajęć w formie ćwiczeń, projektów lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny. Praktykę można też przenieść na późniejszy termin lub na następny rok.