Osoby do 30. roku życia są jedną z grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy uprawnioną do priorytetowego wsparcia. Bony mają im ułatwić wejście na rynek pracy. Wprowadzono je wraz z reformą urzędów pracy w maju 2014 r. To wtedy zmieniona została definicja osoby młodej - teraz jest to osoba do 30. roku życia (poprzednio - do 25. roku życia), skrócony został również z 6 do 4 miesięcy okres, w którym urząd pracy musi przedstawić takim osobom ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, na czym polega wsparcie w postaci bonów.

Bon stażowy

W ramach bonu stażowego osoba bezrobotna otrzymuje możliwość skierowania na 6-miesięczny staż do wybranego przez siebie pracodawcy i sfinansowania stypendium. Po tym okresie pracodawca ma obowiązek zatrudnić taką osobę na kolejne 6 miesięcy.

Korzyść dla osoby bezrobotnej to, według ministerstwa, także stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku, czyli 997,40 zł oraz możliwość dofinansowania kosztu przejazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem oraz kosztów niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych. Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzymuje premię w wysokości ponad 1,5 tys. zł.

Bon stażowy należy do najchętniej wykorzystywanych form wsparcia. Do końca maja tego roku skorzystało z niego ponad 21 tys. młodych bezrobotnych.

Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy to dla osoby bezrobotnej gwarancja skierowania na wskazane i wybrane przez nią szkolenie, które może być sfinansowane do wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 4 180 zł. Urząd pracy pokrywa także koszty badań lekarskich lub psychologicznych oraz przejazdu i zakwaterowania.

Dlaczego warto skorzystać z bonu szkoleniowego? Ministerstwo informuje, że oprócz możliwości sfinansowania szkolenia oraz dofinansowania kosztu przejazdu i zakwaterowania, bezrobotny otrzymuje także stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku, czyli 997,40 zł. Do tej pory z tego instrumentu skorzystało ponad 10,6 tys. bezrobotnych do 30. roku życia.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Bon zatrudnieniowy

Bon ten stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zatrudnienia posiadacza bonu. Bon zatrudnieniowy może być przyznany osobie, która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić ją na okres 18 miesięcy.

Przez pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia pracodawca otrzymuje refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. W przypadku bonu na zatrudnienie oraz bonu stażowego najważniejsza dla osób bezrobotnych jest gwarancja zatrudnienia u pracodawcy po okresie finansowego wsparcia przez urząd pracy.

Z bonu zatrudnieniowego skorzystało ponad 5,4 tys. bezrobotnych do 30. roku życia.

Bon na zasiedlenie

O bon może ubiegać się osoba, która planuje podjęcie pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Bezrobotny ma możliwość ubiegania się o maksymalnie 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli ponad 8 180 zł.

Bezrobotny może otrzymać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

- za wykonywanie pracy bezrobotny będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;

- osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie jest obok bonu stażowego najchętniej wykorzystywanym instrumentem wsparcia. Do tej pory skorzystało z niego ponad 12 tys. młodych bezrobotnych.