Regulamin konkursu „100 lat innowacji w polskiej medycynie"

„100 lat innowacji w polskiej medycynie" to projekt, w którym „Rzeczpospolita" uhonoruje najważniejsze innowacje w zakresie medycyny, które powstały w Polsce w ciągu ostatnich stu lat.

Publikacja: 26.08.2021 20:00

Laureatami konkursu zostaną osoby/zespoły badawcze/instytucje, zaangażowane w dane rozwiązanie. Celem konkursu jest wyróżnienie wszystkich tych przełomowych momentów i projektów, które stanowiąc innowacje na miarę swoich czasów, przyczyniły się do rozwoju polskiej medycyny.

1. Organizatorem konkursu jest Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478681, NIP: 5220103673, nr REGON: 0000660475, o kapitale zakładowym w wysokości 6 832 000,00 złotych, w całości opłaconym

2. Konkurs prowadzony będzie przez Redakcję dziennika „Rzeczpospolita", wydawanego przez Organizatora.

3. Powołanie Małej Kapituły konkursu – w skład Małej Kapituły wejdą przedstawiciele „Rzeczpospolitej", partnerzy konkursu, a także najznamienitsze osobistości polskiej ochrony zdrowia

4. Rolą Małej Kapituły jest opracowanie i zatwierdzenie listy najważniejszych innowacji medycznych, które wydarzyły się w Polsce w ciągu ostatnich 100 lat, a także decydujący głos w zakresie wyboru zwycięzców konkursu.

5. Opracowana i zatwierdzona przez Małą Kapitułę szeroka lista największych i najważniejszych wydarzeń zostanie rozesłana do Dużej Kapituły (grona osób cieszących się autorytetem w polskim świecie medycznym). Osoby te zostaną poproszone o wybór z zaprezentowanej im listy, trzech najważniejszych ich zdaniem dokonań.

6. Uhonorowane zostaną innowacje, które uzyskają największą liczbę głosów oraz otrzymają ostateczne zatwierdzenie Małej Kapituły (co najmniej 10)

7. Dodatkowo Mała Kapituła po wewnętrznej dyskusji przyzna 5 wyróżnień specjalnych dla instytucji/osób, które w duchu innowacji aktualnie wspierają rozwój ochrony zdrowia w Polsce.

8. Laureaci oraz wyróżnieni w konkursie zostaną uroczyście uhonorowani podczas otwarcia EHTIC w Zabrzu

9. Organizator zastrzega prawo nie przyznania nagrody przez Małą Kapitułę. Nieprzyznanie nagrody nie stwarza roszczenia po stronie firm uczestniczących w Konkursie.

10. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu rozstrzygane będą wyłącznie przez redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita".

11. Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać przesłane do organizatora w formie pisemnej, zawierającej zarzuty, uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania zgłaszającego, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. Decyduje data stempla pocztowego.

12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie w okresie trwania Konkursu.

13. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

14. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

15. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.

16. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)01 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje:

17. Gremi Media S.A. udostępnia następujące kanały komunikacji w sprawach dotyczących Ochrony Danych Osobowych:

18. Regulamin jak i jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na portalu Rzeczpospolitej (rp.pl/ .....).

Laureatami konkursu zostaną osoby/zespoły badawcze/instytucje, zaangażowane w dane rozwiązanie. Celem konkursu jest wyróżnienie wszystkich tych przełomowych momentów i projektów, które stanowiąc innowacje na miarę swoich czasów, przyczyniły się do rozwoju polskiej medycyny.

1. Organizatorem konkursu jest Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000478681, NIP: 5220103673, nr REGON: 0000660475, o kapitale zakładowym w wysokości 6 832 000,00 złotych, w całości opłaconym

Pozostało 83% artykułu
Odkrycia Medyczne Stulecia
Jak udawało nam się żyć bez prozacu?
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Odkrycia Medyczne Stulecia
Rozwój medycyny zmienił świat
Odkrycia Medyczne Stulecia
Da Vinci i „człowiek żelazne płuco”
Odkrycia Medyczne Stulecia
HCV to jedno z ważniejszych odkryć końca XX w.
Odkrycia Medyczne Stulecia
Szczepienia – rewolucja w ochronie zdrowia
Odkrycia Medyczne Stulecia
W jaki sposób odkrycia medyczne zmieniają świat?