Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Chodzi głównie o wdrożenie unijnych przepisów.

Za sprawą nowelizacji w obrocie pojawią się wyroby pirotechniczne i materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, spełniające podwyższone wymogi bezpieczeństwa. Wykorzystywanie tych produktów będzie stwarzać mniejsze niż teraz zagrożenia dla ich użytkowników, osób postronnych, a także środowiska i mienia. Na jednostki notyfikowane nałożono obowiązek oznaczania wyrobów pirotechnicznych numerami rejestracyjnymi i prowadzenia rejestru nadanych numerów rejestracyjnych. Ułatwić ma to identyfikację i śledzenie wyrobów pirotechnicznych w całym paśmie dostaw.

Projekt nowelizacji ustawy zobowiązuje podmioty gospodarcze do informowania użytkowników MWC i WP o warunkach ich bezpiecznego użytkowania. Wprowadza także zasady wydawania i cofania pozwoleń na wytwarzanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego metodą in situ (chodzi o wytwarzanie tych materiałów w miejscu ich użycia i przeznaczenie przez wytwórcę na potrzeby własne bezpośrednio po wytworzeniu).

etap legislacyjny: trafi do Sejmu