Od 26 marca do 16 kwietnia 2018 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w nowoczesne zarządzanie administracją w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nabór organizowany jest przez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych (MSWiA), które, zgodnie z ustawą z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jest instytucją wdrażającą to działanie. To trzeci konkurs w tej perspektywie. Celem działania jest wsparcie administracji miast średnich we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu usługami istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne!

Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty obejmujące co najmniej dwa zadania z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, w odniesieniu do każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej wsparciem.

Uprawnione podmioty

Zgodnie z Regulaminem konkursu opublikowanym przez MSWiA podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

- jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki i stowarzyszenia;

- organizacje pozarządowe;

- szkoły wyższe i jednostki naukowe;

- instytucje szkoleniowe;

Konkurs jest dedykowany do 220 konkretnych miast, wskazanych przez ministerstwo (patrz: Załącznik 8 Lista „Miast Średnich", które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu w Działaniu 2.18 POWER wg. stanu na dzień 23 lutego 2018 r. wraz ze wskazaniem miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze).

Zgodnie z Regulaminem konkursu grupą docelową w projektach powinny być:

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ

- miasta średnie (gminy o statusie miasta albo mające siedzibę w mieście położonym na terytorium danej gminy), które nie zostały objęte wsparciem jako beneficjent albo partner w projekcie dofinansowanym w ramach poprzednich konkursów z 2015 r. i 2017 r. (nr konkursu: POWR.02.18.00-IP.01-00- 005/15 i POWR.02.18.00-IP.01-00- 002/17);

- pracownicy jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach projektu (w rozumieniu ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) oraz pracownicy komunalnych osób prawnych wykonujących zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami komunalnymi.

Warunek ten stanowi kryterium dostępu i MSWiA będzie weryfikował go w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie.

Ważne!

Zgodnie z Regulaminem konkursu, JST może być liderem albo partnerem w co najwyżej jednym projekcie. Ograniczenie to, ma poprawić efektywność projektów.

Zdaniem MSWiA powyższe kryterium będzie skłaniać JST do udziału tylko w takim projekcie, który odpowiada na realne potrzeby modernizacyjne. W kolejnym kryterium ministerstwo wprowadziło także warunek sytuujący JST wyłącznie w roli lidera albo partnera projektu. A dodatkowo, każdy złożony projekt musi zakładać wsparcie dla minimum 5 JST. To zdaniem MSWiA, ma wzmocnić pozycję JST, a same projekty mają być bardziej efektywne merytorycznie i kosztowo. To kryterium także znacznie ograniczy ilość projektów. Warto dodać, że MSWiA jeszcze w lutym ogłosiło listę JST zainteresowanych zawarciem partnerstwa. Lista jest dostępna na stronie: ip.mswia.gov.pl

Środki i wartość projektu

Na konkurs przeznaczono łącznie 31 mln zł. (w tym ponad 26 mln. zł. pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego) i zgodnie z zapowiedzią ministerstwa kwota ta nie będzie zwiększana, nawet w przypadku dużego zainteresowania konkursem.

Maksymalna wartość kosztów ogółem dla projektu stanowi iloczyn liczby JST (wskazanych w projekcie) i kwoty: 200 tys. zł dla gmin nie będących miastami na prawach powiatu lub 400 tys. zł dla miast na prawach powiatu. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 84,28 proc. kosztów kwalifikowalnych. Konstruując budżet projektu, warto pamiętać o uproszczonych metodach rozliczania projektu wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. MSWiA załączyło do regulaminu wykaz obowiązujących stawek przy zakupie poszczególnych urządzeń i usług. Zgodnie z wykazem np. lunch dla 1 uczestnika kosztuje 35 zł brutto, a 1 godzina szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami samorządowymi kosztuje 433 zł. brutto (>patrz Załącznik 17: Standard i ceny rynkowe wybranych wydatków w ramach PO WER).

Kryteria wyboru

Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych w opublikowanym Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla PO WER nie przewidziało udzielania pomocy publicznej w tym działaniu, słusznie uznając, że przyznanie środków na infrastrukturę związaną z cyfryzacją zadań własnych administracji, co do zasady nie jest związane z udzieleniem pomocy publicznej.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać za pomocą generatora wniosków w formie elektronicznej przy pomocy aplikacji SOWA, która jest dostępna pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl.

Projekt musi spełnić kryteria wyboru: formalne oraz merytoryczne. Na pierwszym etapie przeprowadzana jest weryfikacja pod kątem braków w zakresie warunków formalnych i ewentualnych oczywistych omyłek.

Ważne!

Dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych (zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy wdrożeniowej, to warunki odnoszące się do kompletności, formy oraz terminu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, których weryfikacja odbywa się przez stwierdzenie spełniania albo niespełniania danego warunku) lub poprawy oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie nie mającym zasadniczego charakteru.

Etap oceny merytorycznej projektu obejmuje sprawdzenie, czy projekt spełnia:

- kryteria merytoryczne oceniane 0-1,

- kryteria dostępu,

- kryteria horyzontalne,

- kryteria merytoryczne oceniane punktowo,

- kryteria premiujące.

Przygotowując projekt należy pamiętać, że mamy tutaj trzy kryteria zerojedynkowe. Po pierwsze, wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do aplikowania o środki. Po drugie, partnerstwo z innymi podmiotami musi być zawarte przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i zgodnie z warunkami określonymi w art. 33 ustawy wdrożeniowej. Trzecim, zerojedynkowym kryterium merytorycznym jest warunek posiadania przez wnioskodawcę oraz partnerów, łącznego obrotu za ostatni zatwierdzony rok obrotowy (zgodnie z ustawą o rachunkowości) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, gdzie stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena merytoryczna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych kryteriów wyklucza z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Warto też zwrócić uwagę na kryteria premiujące. W bieżącym konkursie dodatkowe maksymalnie 25 punktów możne uzyskać gmina-miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, która będzie się szkoliła z tworzenia i zarządzania mieszkaniami chronionymi (zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej to forma pomocy społecznej przygotowująca osoby w trudnej sytuacji życiowej, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu).

Ważne!

Czas przewidziany na ocenę wniosku o dofinansowanie nie powinien przekroczyć 120 dni. MSWiA szacuje, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w sierpniu 2018 r.

Można się odwołać

Warto pamiętać, że negatywna ocena wniosku nie musi oznaczać końca starań o dofinansowanie. Od negatywnej oceny można się będzie odwołać składając w ciągu 14 dni protest do MSWiA. Gdy on nie zostanie uwzględniony, negatywną decyzję można zaskarżyć zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Autorka jest specjalistą ds. pomocy publicznej i funduszy UE

Informacje dla wnioskodawców

MSWiA zaplanowało szkolenia. Szczegóły dostępne są na stronie www.ip.mswia.gov.pl. Po zakończenia naboru będzie można zadawać pytania elektronicznie (adres: 2.18POWER@mswia.gov.pl) i telefonicznie w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerami telefonów: (22) 315 20 04 (-06/-09).

Ważne przepisy

- Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1460 ze zm.).

- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j. tekt jedn. DzU z 2018 r. poz. 395)

- Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1769, 1985)

- Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 902 ze zm.)

- Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.