Jak podaje KNF, kara 5 mln zł została za naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy o funduszach w związku z zarządzaniem przez TFI w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego, a także naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez TFI bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

Dodatkowo KNF nałożyła 2 mln zł kary za naruszenie § 23 ust. 2 rozporządzenia oraz postanowień statutów w zakresie wyceny aktywów funduszy.

Przede wszystkim jednak KNF zdecydowała o cofnięciu Altusowi TFI zgody na wykonywanie działalności przez TFI w związku z rażącymi naruszeniami przepisów.

Naruszenia, za które Altus TFI dostał 5 mln zł kary, dotyczą Altus NSFIZ1 Wierzytelności, Altus NSFIZ Wierzytelności 2 (obecnie: Altus NSFIZ Wierzytelności 2 w likwidacji), Altus NSFIZ Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 NSFIZ, Omega Wierzytelności NSFIZ, Protegat 1 NSFIZ, Universe 2 NSFIZ, Universe NSFIZ, GetBack Windykacji NSFIZ (obecnie: Grom Windykacji NSFIZ).

Kara 2 mln zł związana jest z funduszami Altus NSFIZ Wierzytelności, Altus NSFIZ Wierzytelności 2 (obecnie: Altus NSFIZ Wierzytelności 2 w likwidacji), Altus NSFIZ Wierzytelności 3, EGB Wierzytelności 2 NSFIZ, Universe 2 NSFIZ, Universe NSFIZ - podaje KNF.

„Komisja ustaliła, że w trakcie zarządzania portfelami funduszy przez podmiot, któremu towarzystwo zleciło zarządzanie obejmujące sekurytyzowane wierzytelności, doszło do nieprawidłowości, które nie zostały zidentyfikowane i wyeliminowane przez towarzystwo" - czytamy w uzasadnieniu. „Towarzystwo, pomimo posiadania stosownych narzędzi do kontrolowania i wpływania na działania zarządzającego, wynikających z umów o zarządzanie, nie monitorowało dostatecznie wykonywania czynności powierzonych zarządzającemu" - dodaje Urząd.

Jak podaje KNF, towarzystwo akceptowało niską efektywność zarządzającego, tj. brak realizacji prognoz odzysków, czy „nie dokonywało adekwatnej oceny prowadzonej przez zarządzającego działalności w zakresie zarządzania pakietami wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych w sytuacji gdy zarządzający wykazywał brak zdolności do generowania, w ramach czynności windykacyjnych, przychodów na poziomie odpowiadającym kosztom ponoszonym przez te fundusze w ramach prowadzonej działalności".

Inwestorzy nie reagują wyprzedażą akcji Altusa. Kurs zniżkuje na dzisiejszej sesji o 1,55 proc., do 1,9 zł za sztukę.

Po trzech kwartałach 2019 r. Altus TFI miał 6,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Z końcem roku Altus miał pod zarządzaniem 264,27 mln zł zł aktywów. Z kolei fundusze Rockbridge TFI, które należy do grupy Altusa, miało 2,67 mld zł aktywów.