Dochody ukształtowały się na poziomie 274,2 mld zł, wydatki zaś przekroczyły 298 mld zł. Deficyt wyniósł więc nieco ponad 23,8 mld zł. Z raportu szefa resortu finansów wynika, że w 2009 roku rząd spłacił krajowe długi w kwocie 54,9 mld zł, wykupił bony za 55,7 mld zł oraz spłacił zadłużenie zagranicznym inwestorom sięgające 13,5 mld zł.

W zeszłym roku ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych krajowych i zagranicznych do kasy państwa wpłynęło 176,2 mld zł. Poza tym sprywatyzowano majątek wartości 4,9 mld zł, co stanowiło zaledwie jedną trzecią planu. W kraju i zagranicą rząd pożyczył w sumie kolejne blisko 11 mld zł, z innych źródeł zaś wpłynęło kolejne 35,6 mld zł.

Poza tym minister finansów poinformował Radę Ministrów o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2009 roku przez Skarb Państwa. W sumie ogólna kwota gwarancji i poręczeń przekroczyła 22 mld zł, rok wcześniej było 628,9 mln zł.

Z 11 gwarancji udzielonych w poprzednim roku 10 przeznaczonych było na wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących: modernizacji niektórych odcinków linii kolejowej w Polsce (gwarancja na 120 mln euro); projektów infrastrukturalnych, ochrony środowiska, energetyki, ochrony zdrowia, edukacji oraz gospodarki opartej na wiedzy (gwarancja na 120 mln euro); budowy i eksploatacji autostrady A-1 - Etap II Nowe Marzy-Czerniewice (gwarancja na 1.284.000.000 euro); "Obwodnicy Warszawy - Projekt TEN" (gwarancja na 678 mln euro); inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego w Banku Gospodarstwa Krajowego (6 gwarancji na 11.446.312.500 zł).

Jedna gwarancja wynikała z wyemitowania przez spółkę PKP SA obligacji przeznaczonych na częściowe refinansowanie zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych w ramach I emisji w 2002 r. (gwarancja na 950 mln zł).

Z kolei spłata zobowiązań pochłonęła 7,5 mln zł, czyli 98,7 proc. planu budżetowego po zmianach. Oznacza to zmniejszenie wydatków z tego tytułu o 31,1 proc. w stosunku do 2008 r.

Pod koniec 2009 r. relacja przewidywanych wypłat, z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, w stosunku do PKB wyniosła 0,5 proc. W wyniku działań windykacyjnych, związanych z wykonaniem umów gwarancyjnych i doręczeniowych, uzyskano 57,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 18,74 proc. w stosunku do 2008 r.

Na koniec grudnia 2009 r. minister finansów dysponował na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych oraz na rachunkach terminowych w BGK środkami w wysokości 221,5 mln zł.