Zaledwie 3 proc. badanych jest przekonanych, że emerytura z I i II filaru zapewni im odpowiedni poziom życia. Z drugiej strony tylko 9 proc. respondentów deklaruje, iż podejmuje działania, żeby pozyskać dodatkowe środki.

Najczęściej podejmowane przez respondentów działania to założenie indywidualnego konta emerytalnego – jego posiadanie deklaruje połowa osób, które w ogóle myślą o dodatkowym oszczędzaniu (czyli [Soft Return]5 proc. ogółu badanych). Popularne jest też wykupienie dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego. Rzadziej odkładamy pieniądze na rachunku bankowym, lokacie czy uczestniczymy w funduszach inwestycyjnych. Nieliczni badani inwestują, np. w nieruchomości, wartościowe przedmioty albo papiery wartościowe.

Z badań CBOS wynika, że ogromna większość badanych (89 proc.) sądzi, że będzie się utrzymywać z emerytury. Równocześnie ponad dwie piąte respondentów aktywnych zawodowo (44 proc.) ma zamiar kontynuować pracę zarobkową na emeryturze, jednak tylko 4 proc. obecnych emerytów i 7 proc. rencistów podejmuje pracę.

Około jednej piątej ogółu badanych (18 proc.) spodziewa się pomocy ze strony najbliższej rodziny (dzieci, wnuków). Oczekiwania są zgodne z praktyką – dziś tyle samo emerytów (18 proc.) deklaruje, że otrzymuje taką pomoc.