Mazowsze domaga się zwrotu 24,6 mln zł za zadania zlecone

Wo­je­wódz­two ma­zo­wiec­kie po­zy­wa Skarb Pań­stwa o za­pła­tę 24,6 mln zł za zbyt skąpo opłacone za­da­nia zle­co­ne.

Publikacja: 19.12.2014 09:56

Województwa mazowieckie domaga się zwrotu 24,6 mln zł za nieopłacone przez rząd zadania zlecone z la

Województwa mazowieckie domaga się zwrotu 24,6 mln zł za nieopłacone przez rząd zadania zlecone z lat 2007-2013

Foto: Fotorzepa/Dariusz Majgier

Cho­dzi o kwotę z lat 2007–2013, ja­ką sa­mo­rząd wo­je­wódz­twa mu­siał za­pła­cić ze środ­ków wła­snych, aby zre­ali­zo­wać wszyst­kie za­da­nia zle­co­ne przez ad­mi­ni­stra­cję rzą­do­wą. Prze­ka­zy­wa­nie przez rząd (a konkretnie wo­je­wo­dów) ko­lej­nych za­dań zle­co­nych (Urząd Mar­szał­kow­ski Województwa Ma­zo­wiec­kie­go w 2006 r. otrzy­mał ich po­nad 80, dziś re­ali­zu­je pra­wie 170), za któ­ry­mi nie szły wy­star­cza­ją­ce kwo­ty, to jed­na z głów­nych bo­lą­czek sa­mo­rzą­dów wszyst­kich szcze­bli. Pro­blem do­ty­czy bo­wiem nie tyl­ko wo­je­wództw, ale też gmin i po­wia­tów.

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach subskrypcji rp.pl

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Budżet i podatki
Minister finansów: Budżet wygląda całkiem dobrze
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Budżet i podatki
Polacy zmienili nastawienie do podatków. Zawinił Polski Ład
Budżet i podatki
Unijne rygory fiskalne zablokują inwestycje
Budżet i podatki
Wielka prywatyzacja na Ukrainie. Pod młotek idą ciekawe obiekty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Budżet i podatki
Ukraiński zastrzyk do polskiego PKB. Ile polskiej gospodarce dają uchodźcy?