Nakłady na budynki zmniejszyły się o 9,4 proc. ( stanowiły 35,1 proc. realizowanych nakładów). Natomiast zakupy urządzeń i maszyn oraz środków transportu wzrosły o 10,8 proc. I ich udział zwiększył się do 63,2 proc.

Wzrost inwestycji miał miejsce w transporcie, budownictwie, gospodarce magazynowej i w energetyce. Spadł w dostawie wody, gospodarce ściekami, handlu i naprawie samochodów oraz obsłudze nieruchomości