Big Cheese Studio otrzymało protokół kontroli przeprowadzonej przez ZUS za okres od grudnia 2021 r. do grudnia 2022 r. Z treści protokołu wynika, że ZUS zakwestionował charakter 42 umów o dzieło zawartych przez spółkę z trzynastoma osobami, wskazując, że w jego ocenie umowy te były w istocie umowami o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Według wyliczeń ZUS, różnica wynikająca z nieprawidłowego naliczenia przez spółkę składek (na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) wynosi łącznie 380 605,06 zł. Z kolei ze wstępnych szacunków studia wynika, że ewentualne odsetki naliczone od tej kwoty na dzień 15 lutego 2024 r. będą wynosić 103 960,51 zł. To oznacza, że spółka może zostać zobowiązana do zapłaty w sumie ponad 484 tys. zł.

Czytaj więcej

MFW ostrzega: sztuczna inteligencja zmiecie 40 proc. miejsc pracy. Kto ucierpi?

Studio ma prawo złożenia w terminie 14 dni od otrzymania protokołu kontroli zastrzeżeń do jego ustaleń. Zarząd analizuje sytuację. Na razie żadne decyzje nie zapadły.

Big Cheese Studio jest notowane na giełdzie. Jego wycena wynosi obecnie 86 mln zł. We wtorek przed południem za akcję trzeba zapłacić 20,6 zł po spadku o 1 proc.