Większość przedsiębiorstw zaciąga kredyty obrotowe, które są przeznaczane na bieżące potrzeby firmy. Zaciągają je przede wszystkim firmy produkcyjne, handlowe i usługowe. Kredyty tego typu udzielane są w ramach linii kredytowej do ustalanego limitu a zabezpieczeniem jest majątek trwały lub zapasy. Raty kredytu są spłacane z pieniędzy, w które został zmieniony majątek obrotowy. To oznacza, że bank przy ustalaniu warunków kredytu zwraca uwagę na rotację zapasów i ściągalność należności.

Najprostszym rodzajem kredytu obrotowego jest kredyt odnawialny. Najczęściej udzielany jest na dwanaście miesięcy i automatycznie przedłużany. Jego wysokość zależy od miesięcznych wpływów na rachunek firmy a w przypadku większych firm od oceny finansowej przedsiębiorstwa. Największą zaletą kredytu odnawialnego jest stały dostęp do linii kredytowej do wysokości niewykorzystanych wcześniej pieniędzy i możliwość spłaty dowolnych kwot w zależności od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W przypadku spłaty całości kredytu można nawet uniknąć płacenia odsetek.

Dwa kredyty z jedną prowizją

Na takich samych zasadach przedsiębiorcom oferowane są linie wieloproduktowe, które tworzą całe pakiety usług finansowych: kredyty, gwarancje, akredytywy a nawet, jak w BOŚ – faktoring. To oznacza, że podpisuje się jedną umowę a przyznany limit wykorzystuje według potrzeb. Limit jest przyznawany najczęściej na rok, ale w BOŚ są to 24 miesiące, w przypadku kredytu inwestycyjnego nawet 60 miesięcy a w Deutsche Banku 3 lata. W Millennium natomiast sam limit przyznawany jest na rok, ale linia na gwarancje i akredytywy na 3 lata a karty płatnicze na 4 lata.

Maksymalne wysokości kredytowania też są różne. Niektóre banki zaznaczają, że może to być milion, inne że wszystko zależy od potrzeb i kondycji firmy. Górnych ograniczeń nie stawiają. Deutsche Bank stawia tylko granicę dolną – minimalna kwota linii: wynosi 500 tys. zł lub jej równowartość w dolarach lub euro.

Oprocentowanie limitu liczone jest tylko od zadłużenia z tytułu kredytu. Najczęściej według zmiennej stopy procentowej 1M WIBOR, EURIBOR lub LIBOR w zależności od waluty, powiększonej o marżę banku.

Kredyty i gwarancje

Linia wieloproduktowa sprawdza się zwłaszcza w tych firmach, które korzystają z wielu różnych form finansowania oraz zabezpieczania i rozliczania transakcji handlowych. W Banku Millennium np. w jej skład wchodzą dwa rodzaje rachunków rozliczeniowych: bieżące i pomocnicze do gromadzenia pieniędzy na określone cele, np. na rozliczenia podatkowe czy fundusze remontowy. W rachunku bieżącym w ramach linii może być przyznany kredyt odnawialny i rewolwingowy, który jest również kredytem odnawialnym, ale wymaga spłacania odsetek w okresach miesięcznych. Sam kapitał spłaca się jednak w dogodnym momencie, co ma zaletę, jeśli nie można liczyć na regularne wpływy od kontrahentów.

Banki oprócz oferty pakietu produktów kredytowych oferują również gwarancje, w PKO BP np. w obrocie krajowym lub zagranicznym, które są dla kontrahenta potwierdzeniem zdolności płatniczych firmy. Dzięki temu podnosi się więc wiarygodność przedsiębiorstwa i daje mu podstawy do negocjowania korzystniejszych warunków umowy, np. możliwość wynegocjowania odroczonych terminów płatności. W Banku Millennium dostępna jest również gwarancja przetargowa, tzw. wadialna, które jest zabezpieczeniem wpłaty kaucji, kiedy firma staje do przetargu. Dzięki temu nie zamraża własnych pieniędzy na wpłatę wadium. Linia na gwarancje może być też przyznana na transakcje w walutach obcych. W takich przypadkach przelicza się złote na odpowiednią walutę w dniu wykorzystania.

Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

BOŚ w ramach tzw. Pakietu Finansowego, który także jest umową wieloproduktową, wystawia również promesy udzielenia gwarancji.

Od akredytywy po faktoring

We wszystkich ofertach linii wielocalowych, bo tak też są nazywane, można też znaleźć akredytywy, które ograniczają ryzyka związane z kontrahentem, jakością towarów i usług, opóźnieniem, a czasem nawet brakiem płatności. Rodzajów akredytyw jest wiele, ale najczęściej wykorzystywane są eksportowe i importowe. Pekao SA podkreśla, że zaletą korzystania z nich jest stosowanie powszechnie znanych, jednolitych, międzynarodowych reguł. W Banku Millennium w ramach linii można mieć także dyskonto akredytywy eksportowej, czyli dostać wypłatę akredytywy przed terminem płatności. To również pomaga w utrzymaniu płynności finansowej firmy i w poprawie jej bilansu a jednocześnie ogranicza ryzyko walutowe.

BOŚ jako jedyny w ramach jednej umowy oferuje również faktoring. Dzięki wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności, czyli faktur należnych od odbiorców, firma ma szybki dostęp do gotówki za dostarczony towar. Poprawia więc – jak przy akredytywach – swoją płynność finansową a ponieważ jest zobowiązaniem pozabilansowym – strukturę bilansu oraz wskaźniki rotacji należności, przy czym wskaźniki opisujące zadłużenie nie ulegają pogorszeniu. Faktoring cieszy się więc coraz większą popularnością a rynek rośnie od kilku lat w tempie dwucyfrowym i może być dostępny również w ramach Pakietu Finansowego. ?