Ostatnie dwa lata okazały się wyjątkowym sprawdzianem dla liderów. Jeszcze kilka tygodni temu mówiłam, że ogromnym wyzwaniem było zarządzanie w trakcie pandemii, a teraz, w obliczu wojny w Ukrainie, wyzwanie jest jeszcze większe, a presja na liderów silniejsza – ocenia Irena Pichola, partnerka w firmie Deloitte i liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej.

Rosnąca presja na liderów biznesu, czyli prezesów i dyrektorów firm, to również efekt dużego zaufania, jakim biznes, a także szefowie przedsiębiorstw cieszą się w społeczeństwie. Według tegorocznego raportu Edelman Trust Barometer najbardziej ufamy naukowcom, ale prawie połowa uczestników globalnego badania darzy zaufaniem szefów firm, a w przypadku szefa swojej firmy – aż dwie trzecie.

Ważny głos w debacie

Z zaufaniem wobec top menedżerów wiążą się też oczekiwania dotyczące ich udziału w debacie publicznej. Ponad ośmiu na dziesięciu ogółu badanych chce, by szefowie firm byli widoczni w tej debacie, a 61 proc. pracowników oczekuje, że szef ich firmy będzie zabierał głos w ważnych dla nich kwestiach społecznych i politycznych, także tych kontrowersyjnych.

– W czasach pogłębiającego się kryzysu zaufania to w biznesie upatrujemy lidera zmian i stabilizacji społecznej. Jednak aby rzeczywiście tak się stało, biznes i jego liderzy muszą działać w sposób obliczony na długofalowe, trwałe korzyści dla społeczeństwa i nie bać się zabierać głosu w ważnych dla społeczeństwa sprawach – podkreśla Przemysław Mitraszewski, partner zarządzający w firmie Lighthouse, która jest wyłącznym przedstawicielem sieci Edelman w Polsce.

Do niedawna chodziło przede wszystkim o sprawy społeczne i ochronę środowiska. Wojna może zmienić priorytety. – Wydaje się, że atak na Ukrainę wymusi zmianę stylu przywództwa w biznesie, skłaniając szefów firm do bardziej zdecydowanych deklaracji, także tych „politycznych”, czyli do tego, czego biznes wcześniej unikał – przewiduje dr Daniel Kiewra, menedżer projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nadzieja w młodych

– Czeka nas epokowa zmiana sposobu rozumienia przywództwa – twierdzi Ewa Paga, założycielka i prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi. Według niej już teraz, na naszych oczach, zachodzi zwrot w sposobie rozumienia przywództwa, a dowodem wycofywanie się gigantów biznesowych z państwa, które naruszyło granice i podmiotowość suwerennego kraju.

– Takie działanie firm to jasny przekaz: biznes tak, ale z poszanowaniem zasad etycznych. Sądzę zatem, że wojna skłoni biznes do bardziej zdecydowanych deklaracji opowiadania się za wartościami i zasadami moralnymi – ocenia Ewa Paga.

Wiąże ona duże nadzieje z młodym pokoleniem liderów, m.in. tych ze społeczności Alumnów Fundacji im. Lesława A. Pagi, którzy po wybuchu wojny w Ukrainie natychmiast zaczęli organizować pomoc – pokazując, że doskonale rozumieją swoją odpowiedzialność za innych – słabszych, bardziej potrzebujących.

– Jestem dumna z młodego pokolenia fundacji, bo działaniem, a nie słowami, pokazuje, co to jest odpowiedzialne przywództwo i w jakim kierunku powinno zmierzać. Wierzę, że właśnie ci młodzi, zdolni będą twórcami nowej, odpowiedzialnej sfery biznesowej – podkreśla Ewa Paga.

Jednak również wielu doświadczonych top menedżerów jest świadomych szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu. Takich ludzi gromadzi działająca od czterech lat przy FOB Rada Odpowiedzialnego Przywództwa, która miała m.in. wprowadzić do debaty publicznej w Polsce głos CEO przekonanych o wartości zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Mądrość i odwaga

– W obecnej sytuacji: kryzys klimatyczny, wojna w Ukrainie, trwająca nadal pandemia, bardzo potrzebny jest głos liderów, potrzeba mądrego przywództwa i odważnych decyzji – podkreśla Daniel Kiewra, dodając, że wobec ogromnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi Rada Odpowiedzialnego Biznesu w ub. roku ewoluowała w kierunku inicjatywy Chapter Zero Poland. To polska odsłona międzynarodowej inicjatywy Climate Governance Initiative, powołanej przez World Economic Forum, która łączy liderów biznesu z całego świata, tworząc platformę wymiany doświadczeń szefów firm z ekspertami.

Agresja na Ukrainę wywoła być może potrzebę powołania podobnych struktur na rzecz pokoju. Zdaniem Ireny Picholi można przypuszczać, że obecna sytuacja podkreśli wagę odpowiedzialnego przywództwa skoncentrowanego wokół czynników związanych z literą „S” (social), w skrócie ESG. – Potrzeba chwili jest taka, że działania muszą być wymierne i rozwiązywać konkretne problemy – dodaje ekspertka.

Na potrzebę takich działań zwraca też uwagę Ewa Paga. Jak zaznacza, odpowiedzialnego lidera biznesu rozpoznaje się po tym, co robi, a nie, co deklaruje. – Naszym zadaniem jest pokazywać prawdę, rozliczać liderów w przestrzeni publicznej, przekazując dobre lekcje następnemu pokoleniu. Nie wyobrażam sobie lidera bez pokory, bez umiejętności przyznania się do błędu, bez poczucia, że istnieje dobro wyższe niż jego własne – twierdzi Ewa Paga.