fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Odpady komunalne – jakie zmiany od 6 września?

Adobe Stock
Rady gmin będą musiały zmodyfikować regulaminy utrzymania czystości i porządku na swoim terenie oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6 września zacznie obowiązywać nowelizacja z 19 lipca 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej u.c.p.). Rady gmin – na jej podstawie – będą zobowiązane dostosować obowiązujące teraz uchwały do zmienionych przepisów u.c.p. Muszą to zrobić w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji (z wyjątkami) – patrz ramka.

Jakie modyfikacje

W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy rady gmin będą musiały określić m.in. wymagania w zakresie:

- selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady,

- selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez odpowiednie punkty, które będą musiały zapewnić przyjmowanie co najmniej: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, niektórych odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży (obowiązek przyjmowania odpadów tekstyliów i odzieży przez punkty selektywnego zbierania odpadów będzie miał zastosowanie od 1 stycznia 2025 r.),

- rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (zbieranie odpadów komunalnych będzie możliwe nie tylko w pojemnikach, ale także w workach); warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Rada gminy będzie mogła w regulaminie m.in.: wprowadzić obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione powyżej. A także postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Ponadto rada może określić dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące. A także określić wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych (chodzi o domy jednorodzinne) i zwolnić ich właścicieli (w całości lub w części), z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady.

Stawki opłat

Rada będzie ustalać stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne, które za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny będą wynosić za miesiąc – 3,2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat będą ustalane w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy (lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) rada gminy uchwali ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami nie wyższą niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem – za rok.

Rada zwolni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych.

Nowe przepisy urealniają różnicę między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty, gdy obowiązek selektywnego zbierania nie jest realizowany. Rada określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w selektywny sposób, w wysokości nie niższej niż 2-krotna wysokość i nie wyższej niż 4-krotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy.

Podstawa prawna: Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. (DzU z 2019 r. poz. 1579)

Zmiana uchwał

Zasadą jest, że rada gminy będzie miała obowiązek dostosować uchwały wydane przed 6 września 2019 r. do zmienionych przepisów u.c.p. w terminie 12 miesięcy od tej daty. Uchwały określające ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości nie wyższej niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, zachowają moc. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określona w uchwale wydanej przed 6 września 2019 r. i wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok za nieruchomość z domkiem letniskowym, będzie obowiązywać nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA