fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Czy żłobek może powstać przy sklepie alkoholowym

Fotolia.com
Przypadki związane z planowaniem przestrzennym obejmują często dosyć nietypowe sytuacje i rozważania.

Jeden z takich przypadków stał się podstawą wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z Łodzi z 20 czerwca 2017 r. (II SA/Łd 338/17). Rozważano w nim, czy w sąsiedztwie sklepu z alkoholem może powstać nowy żłobek i czy odpowiadając na wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla takiego żłobka można wydać decyzję pozytywną.

W jednym z miast inwestor złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji, która miała polegać na zmianie sposobu użytkowania części budynku z funkcji usługowej-handlowej na usługową – żłobek. Organ wykonawczy gminy odmówił wydania pozytywnej decyzji z jednego głównego powodu. Wskazał, że zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy nie może być wydana, gdy przedłożony w sprawie wniosek jest sprzeczny z przepisami odrębnymi.

W tym przypadku prezydent miasta (i później samorządowe kolegium odwoławcze) uznał, że byłby on sprzeczny z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydaną na jej podstawie przez radę miasta uchwałą w sprawie zasad sytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W uchwale rady miasta wskazano, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany w najbliższej okolicy żłobka i przedszkola. Postanowienie w pełni słuszne. Pojawiły się jednak wątpliwości, czy sama uchwała może blokować powstawanie żłobków w bezpośrednim otoczeniu funkcjonującego już sklepu alkoholowego (tak byłoby w omawianym przypadku). Zajmujący się sprawą sąd uznał, że nie. W uzasadnieniu wyroku wskazał m.in., że przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i wydane na jej podstawie akty wykonawcze odnoszą się do sytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nie mogą być one natomiast jakąkolwiek podstawą regulacji kwestii sytuowania żłobków na terenie gminy. Przy odmiennym założeniu doszłoby bowiem do kuriozalnej sytuacji, że przepisy, które mają przeciwdziałać alkoholizmowi w takich przypadkach nie wpływają na lokalizację sklepów alkoholowych, ale stwarzają nowe bariery dla powstawania potrzebnych społecznie obiektów usługowych.

Dlatego też sąd uznał, że z faktu istnienia obiektu w którym sprzedaje się alkohol, nie można wywodzić zakazu lokalizacji w jego sąsiedztwie jakiejkolwiek innej działalności, z powołaniem się na prawną regulację. Dodatkowo, nowo powstały obiekt (na przykład wspomniany żłobek) nie może rzutować na uprawnienia przedsiębiorców, którzy w danym miejscu sprzedają alkohol. Sąd uznał, że osobną kwestią w tym przypadku (wykraczającą poza zakres rozpoznawanej sprawy) jest to, czy zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w przyszłości będą mogły zostać przedłużone, czy też nie.

Przytoczony przykład należy uznać za ciekawy z różnych powodów. Wynika z niego, że w ramach obecnych regulacji nie można zbyt szeroko interpretować ograniczeń związanych z zabudową i zmianą sposobu użytkowania terenu, zwłaszcza, jeżeli nie wynikają one z przepisów związanych z prawem budowlanym, czy planowaniem przestrzennym. Wykorzystywanie jako pretekstu dla ograniczenia planowanej zabudowy innych ustaw (uchwalonych w zupełnie innym celu) może spotkać się z takimi, jak wyżej opisane konsekwencjami.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA