Kluby są formą organizowania się radnych, a chociaż nie można ich uznać za organy pomocnicze gminy, to są one ściśle związane z funkcjonowaniem rady. Wynika to chociażby z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów radnych. Z tych też względów to właśnie radzie gminy ustawodawca przyznał kompetencję do określenia – w gminnym statucie – zasad działania klubów.