Wymagania związane z wykorzystaniem dróg w szczególny sposób (m.in. w związku z organizacją rajdu) określono w art. 65-65j ustawy – Prawo o ruchu drogowym (dalej p.r.d.). W myśl art. 65 p.r.d. zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które:

- powodują utrudnienia w ruchu lub

- wymagają korzystania z drogi w szczególny sposób,

mogą odbywać się pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Takie zezwolenie wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, organ zarządzający ruchem na drodze, na której ma się odbyć planowana impreza (art. 65b ust. 1 p.r.d.).

Zasadą jest, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych, marszałek województwa – na drogach wojewódzkich, a starosta – na drogach powiatowych i gminnych. Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami, czyli do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w razie jego braku – do właściciela tego terenu. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może powierzyć zadania w zakresie zarządzania ruchem na drogach krajowych marszałkowi województwa.

Przykład:

Załóżmy, że planowany rajd rowerowy ma odbyć się na drogach podległych różnym organom. W tej sytuacji sposób ustalenia, do którego organu należy złożyć wniosek o zezwolenie na rajd, zależy od tego, czy są to drogi różnej, czy tej samej kategorii. W przypadku dróg różnych kategorii, wniosek składa się do organu zarządzającego ruchem na drodze wyższej kategorii. Natomiast, jeżeli rajd ma odbywać się na drogach tej samej kategorii, ale podległych różnym organom, wniosek składa do organu właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia rajdu.

Krok 1. Uzgodnienia i przygotowanie dokumentów

Organizator imprezy powinien uzgodnić przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza, z organami zarządzającymi ruchem na drogach i z Policją. W sytuacji, gdy impreza ma odbyć się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny bądź przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministra obrony narodowej, czy też na drogach przyległych do tych terenów, wymagane jest także współdziałanie odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Do obowiązków organizatora imprezy należy również:

- sporządzenie planu określającego sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmującego m.in.:

a) pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,

b) organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją, a także

c) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami ratowniczymi,

- opracowanie regulaminu i programu imprezy,

- uzgodnienie z zarządcą drogi obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposobu i terminu przywrócenia go do stanu poprzedniego,

- na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze, opracowanie projektu organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją, a także

- przekazywanie do wiadomości publicznej informacji o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.

Krok 2. Złożenie wniosku i jego kopii

Organizator powinien złożyć wniosek o zezwolenie co najmniej na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy. Powinien on zawierać m.in. informacje o imprezie (miejsce i data rozpoczęcia, przebieg, miejsce i data zakończenia, przewidywana liczba uczestników), a także wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw.

Ważne:

Na stronach internetowych właściwych urzędów często dostępne są wzory wniosków o zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (por. np. https://www.gddkia.gov.pl). Wysokość opłaty skarbowej za wydanie takiego zezwolenia wynosi 48 zł.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

- regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia,

- program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między jej poszczególnymi odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,

- plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy oraz

- zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.

W terminie przewidzianym na złożenie wniosku (co najmniej na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia imprezy) organizator imprezy powinien także przesłać kopię wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do:

- właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a także

- komendanta oddziału Straży Granicznej – jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej lub

- komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez MON.

Krok 3. Uzyskanie zezwolenia

Właściwy organ wydaje zezwolenie po: - zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku, gdy jest to wymagane ze względu na trasę lub miejsce imprezy (w przypadku imprez odbywających się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych bądź nadzorowanych przez MON), także odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej (taką opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia) oraz

- uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć ta impreza.

Decyzja o wydaniu lub odmowie zezwolenia powinna zostać wydana co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Przykład:

Załóżmy, że organizator imprezy spełni wymagania nałożone na niego przepisami p.r.d., a mimo to organ rozpatrujący wniosek stwierdzi, że planowana impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. W takim przypadku, jeżeli nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego, odmawia się wydania zezwolenia. Sytuacja, gdy impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, umożliwia także cofnięcie wydanego zezwolenia (takiej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności) bądź przerwanie już trwającej imprezy przez organ kontroli ruchu drogowego.

podstawa prawna: art. 10, art. 65-65j ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 128 ze zm.)

podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)

podstawa prawna: załącznik do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1827)

Autorka jest radcą prawnym