Tag: Różnice Kursowe

Powiązane

PIT

Cienka kapitalizacja: pożyczka w obcej walucie wpływa na koszty finansowania dłużnego

W puli podlegających limitowi cienkiej kapitalizacji odsetek i opłat związanych z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z nich należy uwzględnić zrealizowane różnice kursowe na spłacie zadłużenia w walucie obcej.

Jak rozliczyć różnice kursowe przy faktoringu niepełnym

Faktorant uwzględni różnice kursowe dopiero w momencie realizacji umowy i uzyskania definitywnego przysporzenia majątkowego. Nie wszystkie organy podzielają jednak ten korzystny dla podatników pogląd.

Różnice kursowe i cło wpływają na wartość środka trwałego w budowie

Koszt wytworzenia składnika majątku obejmuje ogół wydatków poniesionych za czas jego przystosowania do użytkowania, w tym także niepodlegający odliczeniu VAT, akcyzę oraz koszt obsługi kredytu zaciągniętego na sfinansowanie.

Jak liczyć różnice kursowe w nettingu

Rozliczenia polegające na kompensowaniu wzajemnych należności i zobowiązań oraz zapłacie powstałego w ten sposób salda wymagają każdorazowo analizy pod kątem stosowanych kursów i walut.

CIT: operacje w walutach nie zawsze z różnicami kursowymi

Ruchy na firmowych kontach w walucie nie zawsze generują różnice kursowe na środkach własnych. Przykładem jest transfer środków między rachunkami walutowymi tego samego podmiotu. Nie dochodzi wtedy do ich wypływu poza jednostkę.

Jak ustalać różnice kursowe

Podatnicy mają możliwość wybrania rozwiązania, które zniweluje rozbieżności między księgowym a podatkowym ujęciem różnic kursowych. Jednak jest ono obwarowane pewnymi warunkami, które dla mniejszych firm mogą być zbyt kosztowne.

Księgowanie transakcji walutowych i ich wycena

Ujęte w księgach aktywa i pasywa wyrażone w walucie innej niż krajowa trzeba przeliczyć według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień bilansowy.

Księgowanie transakcji walutowych: jak ustalać różnice kursowe

Skutki zmian cen walut pomiędzy momentem zaksięgowania faktury a zapłatą zobowiązania lub należności wpływają na wynik finansowy.

Księgowanie transakcji walutowych - wartość środków trwałych

Do czasu oddania składnika aktywów trwałych do użytkowania związane z nim różnice kursowe powiększają jego wartość początkową.

Różnice kursowe w sprawozdaniu finansowym

Prawidłowe wykazanie skutków zmian cen walut pomiędzy dniem przeprowadzenia transakcji a dniem bilansowym ułatwi ich przejrzysta ewidencja.