Ambitne cele ESG w strategiach polskich instytucji finansowych

Przed bankami stoi szczególnie duże wyzwanie – z jednej strony to one są odpowiedzialne za dostarczenie klientom oferty zrównoważonego finansowania, z drugiej – same muszą i chcą działać zgodnie z filarami ESG – środowiskowym, społecznym i zarządczym.

Publikacja: 31.03.2023 12:00

Ambitne cele ESG w strategiach polskich instytucji finansowych

Foto: Adobestock

Wszystkie duże banki działające w Polsce posiadają sformalizowane strategie ESG (choć noszą one różne nazwy) i co ważne – nie są to tylko papierowe zapisy. Stawiane tam cele są monitorowane i raportowane, aktualizowane, a przede wszystkim mają wpływ na niemal wszystkie obszary działań banków.

Integracja celów

– Chcemy, by wdrażane przez nas konsekwentnie inicjatywy w ramach trzech filarów naszej strategii ESG – ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny, w jak największym stopniu przyczyniały się do pozytywnych zmian – dzisiaj i w przyszłości – zaznacza Magdalena Trzynadlowska, dyrektor biura zrównoważonego rozwoju w Banku Millennium.

W Millenium specjalnie powołany Komitet Zrównoważonego Rozwoju regularnie monitoruje działania podejmowane w ramach każdej inicjatywy przeprowadzanej przez rozmaite jednostki banku. – W ten sposób upewniamy się, że realizujemy założone zadania i kluczowe mierniki – wyjaśnia dyrektor Trzynadlowska.

– Strategia BNP Paribas integruje cele z zakresu zrównoważonego rozwoju na równi z celami biznesowymi banku. To ważny sygnał dla naszych interesariuszy – pracowników, dostawców, klientów czy akcjonariuszy – wskazujący na istotność podejmowanych od lat działań ESG we wszystkich obszarach naszej działalności – zaznacza Maria Krawczyńska, dyrektorka departamentu CSR i zrównoważonych finansów w Banku BNP Paribas.

Kaskadowa odpowiedzialność

W BNP Paribas członkowie zarządu są zobowiązani do realizowania rocznych celów ESG. Ambicje w zakresie rozwoju oferty zrównoważonych produktów wpisane są w cele całej wyższej kadry menedżerskiej, a w przypadku poszczególnych linii biznesowych – kolejno kaskadowane na zespoły sprzedażowe.

Podobnie w mBanku każdy wprowadzany do oferty produkt jest oceniany pod kątem jego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Czynniki ESG znajdują się też w kryteriach oceny pracy ponad 100 kluczowych menedżerów tego banku.

Nic dziwnego, że banki mogą pochwalić się całkiem niezłymi rezultatami w realizacji swoich strategii ESG, i to we wszystkich jej obszarach. Przy czym warto tu zaznaczyć, że w filarze środowiskowym mowa z jednej strony o zrównoważonej ofercie produktowej dla klientów, z drugiej – o działaniach na rzecz „zazielenia” banku jako podmiotu gospodarczego.

Efekty już widać

Przykładowo Bank Pekao w nowej strategii (z połowy 2021 r.) postawił sobie bardzo ambitne cele, które są konsekwentnie wypełniane. Jeśli chodzi o finansowanie projektów zrównoważonych (obejmujących projekty zielone oraz społeczne), w latach 2021–2022 sięgnęło ono łącznie ok. 4,3 mld zł, co stanowi ponad połowę celu do 2024 r. W przypadku wolumenu wsparcia emisji obligacji ESG klientów bank zaaranżował w tym okresie emisje o wartości blisko 8 mld zł, czyli niemal 40 proc. celu na 2024 r. Za to już w minionym roku udało się przekroczyć założony na przyszłość wskaźnik udziału zielonego finansowania w finansowaniu brutto (wynosi 4,6 proc. wobec celu 4 proc. w 2024 r.).

– Jako dla instytucji finansowej szczególne znaczenie ma dla nas wspieranie naszych klientów w zielonej transformacji. Zielone finansowanie udzielone przez spółki z Grupy Santander w Polsce w 2022 r. wyniosło ponad 2,7 mld zł – informuje Iwona Ziółkowska, dyrektorka biura transformacji strategicznej w Santander Bank Polska.

Z kolei mBank wylicza, że w 2022 r. przeznaczył na finansowanie nowych instalacji OZE (dużych farm wiatrowych i fotowoltaicznych) prawie 636,5 mln zł, przeprowadził cztery emisje zielonych obligacji na łączną kwotę 275 mln zł, a w segmencie bankowości detalicznej udzielił ekokredytów hipotecznych o wartości 314 mln zł.

Czysta energia...

– Naszym celem jest osiągnięcie progu minimum 10 proc. zrównoważonych aktywów w portfelu banku do 2025 r. Na koniec 2022 r. stanowiły one już 7,1 proc., co wskazuje, że jesteśmy na dobrej ścieżce – podkreśla Maria Krawczyńska z BNP Paribas.

– Wśród celów środowiskowych kluczowe są dla nas również m.in. redukcja emisji CO2 z działalności operacyjnej o 55 proc. w porównaniu z 2019 r., zrealizowana na koniec 2022 r. już w 43 proc., oraz wyposażenie naszej floty w 100 proc. w auta hybrydowe i elektryczne, których teraz mamy 45 proc. – dodaje.

– W 2022 roku naszym kluczowym, mierzalnym sukcesem w obszarze środowiskowym było obniżenie o ponad 50 proc. emisji własnych gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 2020 jako rokiem bazowym – zaznacza Magdalena Trzynadlowska z Banku Millennium. Jak opisuje, było to możliwe dzięki bardziej efektywnej gospodarce zasobami i dzięki zakupowi energii elektrycznej pochodzącej w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

...i redukcja emisji

Podobnymi sukcesami mogą pochwalić się inne banki. Jak wylicza przykładowo Pekao, dzięki dokonanemu w 2022 r. zakupowi gwarancji pochodzenia (100 proc. wolumenu energii zielonej) bank zredukował własną emisję CO2 o 34 proc. Przy czym zakłada on osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2030. Służą temu nie tylko zakupy czystej energii, ale też rozwiązania energooszczędne wprowadzane sukcesywnie we wszystkich placówkach i wymiana floty samochodowej na ekopojazdy.

mBank do tego zestawu walki o redukcję śladu węglowego dodaje np. karty z plastiku pochodzącego w 85 proc. z recyklingu. W 2022 r. bank wydał 695 tys. takich kart i 136 tys. tych wyłącznie cyfrowych, dzięki czemu zaoszczędził 3,7 ton plastiku. I zaczął mierzyć jako chyba jedyny na rynku emisje gazów cieplarnianych związanych z dojazdami pracowników.

Społeczne zaangażowanie

Najtrudniej mierzalne wydają się działania w filarze odpowiedzialności społecznej, ponieważ zwykle cele w tym obszarze z natury rzeczy mają raczej „miękki” charakter. Przykładowo PKO BP w swojej zaktualizowanej strategii na lata 2023–2025 deklaruje, że chce być liderem edukacji finansowej młodzieży, działań, które wspierają cyfrową transformację, a także liderem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz wsparcia ludności Ukrainy i procesu odbudowy kraju.

Inne instytucje także podkreślają swoje zaangażowanie w pomoc na rzecz Ukrainy, edukację (zarówno tę ekologiczną, finansową czy w zakresie cyberbezpieczeństwa), promocję pracowniczego wolontariatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi itp.

Ciekawe, że z raportu „European Retail Banking Radar” opracowanego przez firmę doradczą Kearney, wynika, że najwięcej Polaków, zapytanych o to, jakie elementy ESG banki powinny szczególnie uwzględniać w swoich strategiach, oczekuje… że będzie to dbałość o interesy klientów. Na takie działania jak troska o sytuację finansową klientów i zaangażowanie w edukację finansową (tak, by klienci nie czuli się ofiarami skomplikowanych zapisów w umowach) wskazuje aż po 85 proc. Polaków.

– Jednym z naszych filarów strategii ESG jest odpowiedzialność za zdrowe finanse klientów – odpowiada na to mBank. Chodzi o wsparcie ich w bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z usług bankowych oraz w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych – dodaje.

Eliminacja luki płacowej

Trzeci filar ESG, ład korporacyjny, również zajmuje istotne miejsce w strategiach banków. W tym obszarze, jak choćby podaje PKO BP, stawiane są głównie cele związane z zachowaniem wysokiego poziomu udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich (powyżej 40 proc.), doprowadzenia luki płacowej do poziomu bliskiego 0 proc., utrzymaniem niskiego poziomu rotacji pracowników (poniżej 14 proc.) czy realizacji projektów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

– W naszym banku 49 proc. stanowisk menedżerskich zajmują kobiety, luka płacowa między kobietami a mężczyznami została niemal wyeliminowana (wynosi 3 proc.). I co bardzo dla nas istotne, w rankingu „Financial Times” dotyczącym różnorodności w miejscu pracy Alior Bank zajął najwyższe miejsce wśród polskich banków – komentuje też Alior Bank.

Wszystkie duże banki działające w Polsce posiadają sformalizowane strategie ESG (choć noszą one różne nazwy) i co ważne – nie są to tylko papierowe zapisy. Stawiane tam cele są monitorowane i raportowane, aktualizowane, a przede wszystkim mają wpływ na niemal wszystkie obszary działań banków.

Integracja celów

Pozostało 95% artykułu
Materiał partnera
AI w ESG: wielkie nadzieje, sporo niepewności
Materiał partnera
Jak sfinansować transformację ESG w polskich firmach?
Materiał partnera
ESG w łańcuchu dostaw: edukacja jest ważna, ale potrzebne jest też wsparcie regulacyjne
Materiał partnera
ESG w centrum uwagi polityków i biznesu
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Cyfryzacja służby zdrowia? Tak, ale bez pochopnych decyzji
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą