Autorzy raportu zauważają, że bio-LPG jest bezpośrednim odnawialnym zamiennikiem konwencjonalnego LPG, co czyni go gazowym, skroplonym paliwem. Dlatego może być stosowany w czystej postaci lub w postaci mieszanki w tych samych zastosowaniach – od pojazdów po kotły. Oznacza to, że gdy będzie on dostępny w wystarczającej ilości, wszyscy użytkownicy urządzeń zasilanych LPG będą mogli płynnie przejść na bio-LPG.

Rosnąca dostępność bio-LPG oznacza, że dzisiejsze inwestycje w łańcuch dostaw LPG i urządzenia są przyszłościowe, ponieważ mogą one działać na bio-LPG bez żadnych dodatkowych kosztów modernizacji. Przejście na bio-LPG oszczędza gospodarstwom domowym i firmom budżetu i kłopotów związanych z wymianą urządzeń lub pojazdów napędzanych obecnie konwencjonalnym LPG.

Bio-LPG jest rozwiązaniem odnawialnym, które może zapewnić redukcję emisji nawet o 80 proc. w porównaniu z konwencjonalnym LPG. Możliwe, że te oszczędności wzrosną, gdy procesy produkcyjne będą zmierzać w kierunku dalszego wykorzystania odpadów lub materiałów celulozowych jako surowców.

Komisja Europejska przewiduje, że zapotrzebowanie na olej opałowy i węgiel w ogrzewaniu budynków spadnie o blisko 70 proc. w latach 2020–2030. Dalszą dekarbonizację potrzeb grzewczych obszarów wiejskich, komercyjnych i przemysłowych można by osiągnąć, stosując LPG. Gaz mógłby zastąpić olej opałowy i węgiel w domach, przedsiębiorstwach i przemyśle poza siecią energetyczną, ze względu na niższy ślad węglowy i niższą emisję zanieczyszczeń powietrza. Aby jednak konsumenci byli w stanie zaakceptować tę zmianę, muszą mieć dostęp do odnawialnych źródeł energii po przystępnej cenie.

Z kolei, jak zauważa Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, już dziś gazowe urządzenia grzewcze zainstalowane w budynkach europejskich są dostosowane do pracy w zasilaniu biometanem, mieszanką metanowo-wodorową, metanem syntetycznym i bio-LPG. Nowoczesna technologia gazowych kotłów kondensacyjnych pozwala na wykorzystanie mieszanek gazu z udziałem do 20 proc. wodoru (najlepsze dostępne technologie działają z maksymalnie 30-proc. zawartością wodoru w mieszance gazu). Rozwiązania te pasują zarówno do nowo wybudowanych budynków, jak i budynków poddawanych renowacji, a jednocześnie pozwalają na optymalne wykorzystanie istniejącej już infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej gazu.

Na obszarach wiejskich bio-LPG odgrywa większą rolę jako paliwo gazowe do ogrzewania zasilanego gazem w połączeniu z odnawialnymi systemami grzewczymi, kogeneracją, ogniwami paliwowymi i systemami hybrydowymi (elektryczna pompa ciepła z kotłem LPG na chłodne dni). Hybrydowe systemy grzewcze są motorem napędowym przystępnego cenowo odnawialnego ogrzewania mieszkań oraz poprawy ogólnej efektywności energetycznej w Europie. Ponadto, hybrydowe systemy autogazowo-elektryczne oferują większe korzyści dla środowiska niż hybrydowe systemy benzynowe.

Europejska branża LPG zauważa, że w ramach ochrony środowiska bio-LPG powinien być uznany w ramach europejskiej polityki i regulacji, polityka europejska i krajowa powinna oferować konsumentom zachęty do przechodzenia na bio-LPG, a także stwarzać zachęty dla producentów niskoemisyjnych paliw płynnych i gazu odnawialnego do produkcji i waloryzacji bio-LPG.

Obecnie bio-LPG jest już dostępny w niewielkich, ale rosnących ilościach. W 2018 r. szacowano, że zużycie markowego bio-LPG, czyli produktu dostępnego na rynku wyraźnie oznaczonego, kształtowało się na poziomie ok. 100 kiloton rocznie. Konwersja na bio-LPG i dystrybucja z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury LPG byłaby w wielu przypadkach najbardziej atrakcyjna ekonomicznie, gdyby proces przekształcania biogazu w bio-LPG został skomercjalizowany. Proces ten jest obecnie realizowany przez kilku dostawców technologii.