Oprócz gazu płynnego Grupa zróżnicowała swoją działalność i jest obecna w różnych sektorach, m.in. OZE.

Historia ButanGasu rozpoczęła się we Włoszech 13 grudnia 1948 roku z inicjatywy prof. Giuseppe Costantino Dragana. Po ukończeniu studiów prawniczych w Bukareszcie uzyskał on stypendium w 1940 roku i przeniósł się do Włoch, aby studiować nauki polityczne i ekonomiczne na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Po ukończeniu studiów Dragan od razu dostrzegł przyszłość LPG i w duchu pionierskim podjął decyzję o założeniu ButanGas S.p.a. Przewidział ogromny potencjał tego stosunkowo nieznanego paliwa, które później stało się jednym z głównych paliw do użytku domowego, co pozwoliło jego firmie szybko stać się wiodącym graczem w branży. Ułatwiło to rozpowszechnienie paliwa, które mogło dotrzeć praktycznie wszędzie, nawet tam, gdzie nie było sieci dystrybucji gazu. Działania te przyczyniły się w znacznym stopniu do rozwoju włoskiej gospodarki w okresie powojennym. Historia ButanGasu to historia wizji, zaangażowania i rozwoju.

Firma ButanGas jest nadal jednym z liderów na rynku pod patronatem Veroniki Holding, struktury koordynującej Grupę, założonej w Mediolanie w marcu 2010 roku przez dr Danielę Veronicę Gusa de Dragan. Gusa de Dragan kieruje Grupą od 30 lat, ciesząc się zaufaniem Założyciela.

W skład kierownictwa Holdingu wchodzą obecnie dr Daniela Veronica Gusa de Dragan na stanowisku prezesa wykonawczego; inż. Christos Christofides, dyrektor generalny; dr Paolo Pellegrini, dyrektor ds. rozwoju rynku  LPG i kontroli wewnętrznej; dr Riccardo Gerosa, dyrektor finansowy; prawnik Alberto Gallazzi, dyrektor ds. prawnych; inż. Mario Caruggi, dyrektor ds. energii odnawialnej; oraz dr Francesco Lopez, dyrektor ds. marketingu i komunikacji.

Veroniki Holding stoi na czele międzynarodowej Grupy zatrudniającej 1420 pracowników w dziewięciu krajach Europy (Włochy, Grecja, Rumunia, Niemcy, Polska, Serbia, Austria, Francja i Hiszpania). Grupa działa w obszarach LPG, nieruchomości, odnawialnych źródeł energii (wiatr, energia wodna i fotowoltaika), gospodarki morskiej, zdrowia, opakowań do żywności z r-PET i PP, kultury i edukacji.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest dystrybucja gazu płynnego. Oprócz ButanGasu we Włoszech, Veroniki Holding koordynuje swoje spółki zależne, tj. PetroGaz w Grecji, ButanGas Rumunia w Rumunii, DrachenGas w Niemczech, DragonGaz w Polsce, PropanGas w Austrii oraz ButanGas International w Serbii. Na przestrzeni lat Grupa zdywersyfikowała swoją działalność poprzez obecność w sektorze energii odnawialnej, inwestując w projekty obejmujące energię wiatrową z parkiem o mocy 25 MW w Rumunii otwartym w 2011 r., elektrownie wodne z siedmioma elektrowniami we Włoszech oraz fotowoltaikę z parkiem we Włoszech w Katanii.

Od momentu założenia w 1948 roku Grupa pozostaje własnością tej samej rodziny, rok po roku potwierdzając swoje wartości. Nadrzędną misją jest działalność w oparciu o wartości z korzyścią dla klientów, pracowników i interesariuszy oraz prowadzenie w duchu zrównoważonego rozwoju coraz bardziej wydajnej, silnej, wrażliwej na środowisko organizacji.

LPG: energia przyszłości

Dziś gaz płynny uznawany jest za jedno z najważniejszych źródeł energii, a ze względu na swoje właściwości można go uznać za jedną z „energii przyszłości”, która odegra zasadniczą rolę w transformacji energetycznej. To, co czyni go cennym, to fakt, że jest to najbardziej zrównoważone paliwo kopalne, stanowiące istotne wsparcie w walce ze zmianami klimatycznymi.

LPG można uznać za paliwo pomostowe w procesie dekarbonizacji do roku 2050; nadal będzie odgrywać znaczącą rolę w koszyku energetycznym. Mamy nadzieję, że wraz z innymi alternatywnymi paliwami gazowymi będzie stopniowo zastępować bardziej zanieczyszczające paliwa ciekłe i stałe. Gaz płynny jest produktem ubocznym wydobycia i rafinacji ropy naftowej i gazu ziemnego i jeśli nie zostałby odzyskany, byłby spalony i utracony. W porównaniu z innymi paliwami tradycyjnymi LPG charakteryzuje się niską emisją tlenku węgla i niespalonych węglowodorów. Tlenki azotu (NOX), dwutlenek węgla (CO2) i emisja drobnych cząstek są również znacznie niższe niż te związane z innymi paliwami, co czyni go gazem, który nie wpływa na efekt cieplarniany.

Mówiąc o transformacji energetycznej, należy przyjąć koncepcję transformacji, która jest sprawiedliwa dla wszystkich. Do roku 2050 różnego rodzaju paliwa ciekłe, gazowe i stałe nadal będą miały znaczący udział w miksie energetycznym. Zrównoważony rozwój nie może ignorować analizy całego łańcucha dostaw, w tym neutralności paliwowej, neutralności technologicznej i analizy cyklu życia. Aspekt cyklu życia powinien być podstawowym narzędziem porównawczym przy podejmowaniu wszystkich decyzji: w Europie istnieją nie tylko obszary miejskie, ale także obszary wiejskie, liczące około 137 milionów mieszkańców, wymagające polityki dostosowanej do indywidualnych potrzeb. LPG jest paliwem pomostowym umożliwiającym osiągnięcie celów Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ wraz z BioLPG stanowi dostępne i ekonomiczne źródło energii, które może pomóc w dekarbonizacji obszarów poza siecią, dzięki łatwości transportu i przechowywania w postaci płynnej.

Społeczna odpowiedzialność

Grupa poprzez powiązane podmioty kulturalne, takie jak Uniwersytet Europejski Dragan, Europejska Fundacja Dragan i Fundacja Generalna im. Stefana Gusy, przyczynia się do szerzenia kultury, edukacji oraz zasad, na których Grupa Dragan oparła swoją filozofię.

Na szczególną uwagę zasługuje Decebalus REX, gigantyczna reprodukcja twarzy Decebalusa, ostatniego króla Daków, stworzona i sfinansowana przez prof. Giuseppe Costantino Dragana. Pomnik jest wyjątkowy pod względem wymiarów – ma 42,9 m wysokości i 31,6 m szerokości, co czyni go najwyższym jak dotąd dziełem megalitycznym w Europie. Decebalus REX został wyrzeźbiony w skale z widokiem na zakole Dunaju w Orsowej w Rumunii.

Grupa przykłada także największą wagę do tematu odpowiedzialności społecznej, przekazując darowizny organizacjom non profit, stowarzyszeniom dziecięcym, stowarzyszeniom kulturalnym, szpitalom i instytucjom badawczym. Do najnowszych projektów należy utworzenie pięciu laboratoriów patologii klinicznej wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny oraz trzech ośrodków szkolnych, do których uczęszczają dzieci ulicy w Indiach – projekty zarządzane i realizowane przez Katię Ambrosini i jej zespół w Skychildren Onlus Monza. W sektorze opieki zdrowotnej przekazywana jest także darowizna na rzecz Państwowego Instytutu ds. Nowotworów IRCCS w postaci zrobotyzowanego systemu do chirurgicznego leczenia patologii onkologicznych. Centralną postacią w tym projekcie był dr prof. Ugo Pastorino, który łączył obie instytucje, wykazując się profesjonalizmem i wiedzą. Dzięki tej formie wsparcia służby publiczne mogą ulepszać metody leczenia. To mocny i cenny przekaz mówiący o tym, jak inicjatywy prywatne mogą pomóc w wyeliminowaniu niedociągnięć sektora publicznego.

www.butangas.it

www.veronikiholding.com

Materiał Promocyjny