331 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

330 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie przygotowania i realizacji projektów grantowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

329 Zarządzenie nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

328 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2024 r.