Uchwały

(poz. 232 -233):

- Sejmu RP z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie solidarności z Narodem Japonii

- Senatu z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Obwieszczenia

(poz. 234 - 236):

- ministra sprawiedliwości z dnia 8 marca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

- prokuratora generalnego z dnia 2 marca 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

- prezesa KRUS z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2011 r.

Ogłoszenia przewodniczącego KRRiT

z dnia 4 marca 2011 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Komunikaty ministra rozwoju regionalnego

(poz. 242 - 245), z 24 lutego oraz trzy z 2 marca, w sprawie:

- zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

- o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym

- zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007—2013

Zobacz treść M.P. Nr 22