fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes odpowiedzialny w Polsce

Jaka jest sytuacja po roku od wejścia w życie zmian w prawie

Wiesław Janczyk jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów.
materiały prasowe
Polska implementowała dy­rektywę 2014/95/UE do krajowych przepisów – w zakresie dotyczącym ra­portowania rozszerzonych infor­macji niefinansowych – poprzez zmianę ustawy o rachunkowości w styczniu 2017 r.

Pierwsze obowiązkowe raporto­wanie rozszerzonych informacji niefinansowych nastąpi za rok ob­rotowy rozpoczynający się 1 stycz­nia 2017 i później. Oznacza to, że spółki, które przekroczą określone progi i spełnią inne warunki usta­wowe, będą prezentować te infor­macje najpóźniej z końcem kwiet­nia (w przypadku spółki giełdowej) lub końcem czerwca (w przypadku spółki niebędącej emitentem).

Trwają przygotowania

Z roboczych informacji uzyska­nych przez Ministerstwo Finansów na koniec stycznia tego roku wyni­ka, iż większość spółek jest w trak­cie przygotowywania swoich oświadczeń lub odrębnych spra­wozdań na temat informacji niefi­nansowych.

Potwierdza to także fakt, iż naj­więcej zapytań w sprawie przepi­sów dotyczących raportowania niefinansowego od spółek wpłynę­ło do ministerstwa na przełomie grudnia ubiegłego roku i stycznia tego roku. Wiele z pytań dotyczyło aspektów sporządzenia oświadcze­nia/odrębnego sprawozdania grupy kapitałowej. Obecnie w za­kładce na stronie internetowej MF z najczęściej zadawanymi pytania­mi umieściliśmy odpowiedzi na ponad 50 pytań.

Ścieżka do tej zakładki to: www.mf.gov.pl/Działalność/Rachunko­wość/Najczęściej zadawane pyta­nia/Raportowanie rozszerzonych informacji niefinansowych oraz o polityce różnorodności.

We wspomnianej – stale aktualizowanej - zakładce moż­na także znaleźć prezentacje Mini­sterstwa Finansów, wytyczne Komi­sji Europejskiej ws. raportowania informacji niefinansowych oraz inne materiały edukacyjne.

Warto podkreślić, że ustawa o rachunkowości – w ślad za wy­mienioną wyżej dyrektywą – okre­śla tylko ogólne zasady raportowa­nia rozszerzonych informacji niefi­nansowych, natomiast kształt finalnego oświadczenia lub odręb­nego sprawozdania na temat infor­macji niefinansowych będzie zależeć nie tylko od ustawowych prze­pisów. Na treść i wartość informacyjną oświadczenia lub odrębnego sprawozdania spółki będzie mieć wpływ jeszcze kilka innych czynników, w tym faktyczna polityka (lub jej brak) danej spółki w obszarach wskazanych w ustawie o rachunkowości (zagadnienia społeczne, pracownicze, środowi­ska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdzia­łania korupcji), fakt, czy pewne aspekty działalności spółki wywie­rają istotny wpływ w tych obsza­rach, specyfika branży, w której działa spółka oraz konkretne standardy raportowania, które spółka wybierze.

Jako ministerstwo mamy nadzie­ję, że te pierwsze obowiązkowe oświadczenia lub sprawozdania na temat informacji niefinansowych, które pojawią się w tym roku, będą dobrze przygotowane. Część spół­ek bowiem publikowała już wcze­śniej dobrowolnie swoje tzw. rapor­ty CSR/społecznej odpowiedzial­ności. Jeśli zakres zawartych w nich informacji będzie spełniał wymogi art. 49b ustawy o rachunkowości, to mogą one stanowić wypełnienie obowiązku sprawozdawczego po­przez skorzystanie z opcji odręb­nego sprawozdania na temat infor­macji niefinansowych.

Pomoc resortu

Aby ułatwić spółkom prawidło­wą realizację nowego obowiązku raportowania, resort w 2017 roku podjął szereg działań edukacyjnych w tym zakresie, we współpracy m.in. z ówczesnym Ministerstwem Rozwoju, Stowarzyszeniem Emitentów Gieł­dowych, Polską Izbą Biegłych Re­widentów, Forum Odpowiedzialne­go Biznesu oraz CSR Info. Konfe­rencje, seminaria oraz odpowiedzi na zapytania spółek i innych insty­tucji zainteresowanych raportowa­niem niefinansowym miały umoż­liwić spółkom dobre przygotowa­nie się do nowych obowiązków. Te działania były przeznaczone nie tylko dla osób, które w ramach spółki zajmują się lub będą się zajmować raportowaniem niefi­nansowym, ale także były skiero­wane do zarządów i rad nadzor­czych spółek, które decydują o ewentualnej polityce spółki w danym obszarze, co ma bezpo­średni wpływ na treść informacji niefinansowych, które spółka bę­dzie prezentować. Naszym największym sukcesem edukacyjnym - bardzo dobrze przyjętym przez tzw. rynek – jest wspominana już zakładka z odpowiedziami MF na zgłaszane pytania i wątpliwości spółek. Ponadto 2 marca br. zorganizowaliśmy bezpłatne seminarium edukacyjne online na temat raportowania niefinansowego, na które zgłosiło się ponad 300 osób z całej Polski (na stronie MF jest link do nagrania archiwalnego, cały czas dostępny dla zainteresowanych).

Zmiany w standardzie rachunkowości

Warto także zwrócić uwagę, że Komitet Standardów Rachunko­wości w związku z nowymi obo­wiązkami raportowania niefinan­sowego zmodyfikował i zaktualizo­wał pod koniec 2017 roku Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 „Sprawozdanie z działalności". Jako Ministerstwo Finansów uwa­żamy, że także nieobowiązkowe Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinanso­wych (2017/C 2015/01) są istotnym narzędziem wsparcia dla spółek, zwłaszcza tych, które wcześniej nie raportowały dobrowolnie infor­macji z obszaru CSR i po raz pierwszy będą musiały przedsta­wić rozszerzone informacje niefi­nansowe.

Efekty wdrożenia nowych obo­wiązków przez spółki będą przed­miotem zainteresowania rynku, inwestorów, organizacji pozarządo­wych, Ministerstwa Finansów oraz UKNF w przypadku emitentów. Z pewnością także środowisko na­ukowe uzyska szerszy wgląd w aspekty niefinansowe związane z działalnością największych spół­ek nie tylko w Polsce, ale i z innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA