Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania

Pacjent, który w szpitalu np. doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może otrzymać świadczenie kompensacyjne - odszkodowanie za błąd medyczny. Na pytania z tego zakresu odpowiada adwokat Anna Koniuszko specjalizująca się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz karnych z zakresu prawa medycznego.

Aktualizacja: 11.07.2024 09:00 Publikacja: 11.07.2024 04:30

Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania

Foto: Adobe Stock

Kto może otrzymać świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych?

Może je otrzymać poszkodowany pacjent, który podczas pobytu w szpitalu doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zakażenia, a którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenia zdrowotnego udzielono pacjentowi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną lub zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną albo leczniczą. Chodzi o wszystkie szpitale, w tym psychiatryczne czy uzdrowiskowe, w których pacjent był leczony ze środków publicznych.

 Kto może złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może złożyć pacjent, który podczas pobytu w szpitalu doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju albo uległ zakażeniu, a jeśli nie może działać samodzielnie, z wnioskiem o przyznanie świadczenia może wystąpić przedstawiciel ustawowy, który będzie działał w jego imieniu. Wniosek może również złożyć odpowiednio upoważniony pełnomocnik.

 Kto może być pełnomocnikiem?

Z reguły kiedy pacjent decyduje się ustanowić pełnomocnika, to wybiera adwokata albo radcę prawnego. Pełnomocnikiem pacjenta może być również osoba, która nie jest ani adwokatem, ani radcą prawnym, np. członek rodziny wnioskodawcy.

Kto może złożyć wniosek w przypadku śmierci pacjenta?

W przypadku śmierci pacjenta wniosek mogą złożyć członkowie jego rodziny: rodzic pacjenta, jego dziecko, małżonek, który nie pozostawał z nim w separacji, osoba pozostająca z pacjentem we wspólnym pożyciu (konkubent) oraz osoba pozostająca w stosunku przysposobienia.

Czy wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może złożyć rodzeństwo osoby, która zmarła w trakcie pobytu w szpitalu?

Zgodnie z przepisami w przypadku śmierci pacjenta rodzeństwo zmarłego pacjenta nie może złożyć wniosku o wypłatę świadczenia.

 W jakim okresie musiało dojść do zdarzenia, aby otrzymać świadczenie?

Co do zasady poszkodowany pacjent wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może złożyć, jeśli zdarzenie medyczne miało miejsce po wejściu w życie ustawy powołującej Fundusz, czyli nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Od tej zasady istnieje jeden wyjątek. Poszkodowany pacjent może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w Funduszu, gdy co prawda zdarzenie medyczne miało miejsce przed 6 września 2023 roku, ale pacjent dowiedział się o nim już po wejściu ustawy w życie, czyli po 6 września 2023 roku. W praktyce będą to raczej sporadyczne przypadki.

Czytaj więcej

Ruszyły wypłaty za błędy medyczne. Najwięcej dla pacjenta z cukrzycą

Czy pacjentowi należy się świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, jeśli do zdarzenia medycznego doszło w trakcie operacji opłaconej przez pacjenta?

Nie, Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje wyłącznie zdarzenia medyczne, do których doszło w szpitalach w związku z udzieleniem pacjentowi świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a nie z prywatnych pieniędzy pacjenta.

W jakiej wysokości można otrzymać świadczenie?

Rozporządzenie zakłada, że pacjent, który w szpitalu doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległ zakażeniu, może otrzymać świadczenie kompensacyjne w wysokości od 2 tys. zł do 200 tys. zł. Bliska osoba zmarłego pacjenta może otrzymać maksymalnie 100 tys. zł.

Od czego zależy wysokość świadczenia?

Wysokość świadczenia jest wyliczana na podstawie szczegółowych wytycznych określanych w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Przy ustaleniu wysokości świadczenia kompensacyjnego rzecznik uwzględnia w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo zakażenia – charakter następstw zdrowotnych oraz stopień dolegliwości wynikających ze zdarzenia medycznego, w tym w zakresie uciążliwości leczenia, uszczerbku na zdrowiu oraz pogorszenia jakości życia. Natomiast w przypadku śmierci pacjenta wpływ na wysokość świadczenia ma stopień pokrewieństwa czy relacji między zmarłym pacjentem a wnioskodawcą oraz wiek osoby ubiegającej się o świadczenie i wiek zmarłego pacjenta.

Podkreślić należy, że przy rzeczniku został powołany Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, którego zadaniem jest wydawanie niezależnych opinii wskazujących, po pierwsze, czy zgłoszona do rzecznika sprawa, opisana we wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, wynika ze zdarzenia medycznego, a po drugie zadaniem ekspertów jest właśnie określenie m.in. następstw zdrowotnych czy opisanie stopnia dolegliwości, których pacjent doznał w wyniku zdarzenia medycznego.

Czytaj więcej

Na ten dzień ofiary błędów medycznych czekały wiele miesięcy. Startują wypłaty

W jaki sposób należy złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o wypłatę świadczenia kompensacyjnego można złożyć poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej rzecznika praw pacjenta w zakładce: Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Formularz należy wypełnić, a następnie można go osobiście złożyć w formie papierowej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta albo wysłać pocztą. Wniosek też można wysłać w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP lub na adres do e-Doręczeń. Wniosek należy złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta (jednak nie później niż w ciągu trzech lat od samego zdarzenia). Do wniosku należy także dołączyć wymagane dokumenty, które są szczegółowo opisane w formularzu. Można również samodzielnie napisać wniosek, ale w takim przypadku należy napisać analogiczne oświadczenia do tych, które znajdują się na formularzu, oraz załączyć wymagane dokumenty. W mojej opinii dostępne na stronie internetowej rzecznika formularze są czytelne i nie powinny sprawiać większych problemów podczas ich wypełniania. Jeśli wniosek będzie niekompletny, rzecznik wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 30 dni.

Jakie to dokumenty?

Pacjent przede wszystkim powinien do wniosku dołączyć kopię dokumentacji medycznej z leczenia oraz dokładnie wypełnić formularz oraz podpisać oświadczenia, które znajdują się w treści wniosku. Jeżeli wniosek dotyczy śmierci pacjenta, to dodatkowo wnioskodawca musi wykazać, że jest osobą uprawnioną do złożenia wniosku, przykładowo małżonek powinien załączyć do wniosku akt małżeństwa. Każda z osób uprawnionych składa oddzielny wniosek, który musi również oddzielenie opłacić. Opłata za złożenie wniosku wynosi 300 zł.

W jakim okresie od złożenia wniosku można spodziewać się decyzji rzecznika praw pacjenta?

Co do zasady rzecznik praw pacjenta wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia lub jego odmowie w ciągu trzech miesięcy od otrzymania kompletnego i prawidłowo opłaconego wniosku.

 Kiedy po uzyskaniu pozytywnej decyzji można spodziewać się wypłaty odszkodowania?

Rzecznik informuje osobę, na rzecz której zostało przyznane świadczenie kompensacyjne, że w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się decyzji powinna złożyć oświadczenie o przyjęciu świadczenia albo oświadczenie o rezygnacji z niego. Wypłata następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia o przyjęciu świadczenia kompensacyjnego.

Czy jest możliwość ubiegania się o odszkodowanie na drodze sądowej, jeśli pacjent uważa, że kwota świadczenia przyznana przez rzecznika jest za niska?

Jeżeli wnioskodawca uważa, że przyznane na jego rzecz świadczenie kompensacyjne jest za niskie, to ma prawo złożyć oświadczenie, że rezygnuje z przyjęcia tego świadczenia. Wówczas może złożyć pozew do sądu o wypłatę odszkodowania/zadośćuczynienia w wyższej wysokości. W przypadku przyjęcia świadczenia kompensacyjnego nie ma już możliwości dochodzenia z tego samego tytułu wypłaty odszkodowania/zadośćuczynienia na drodze postępowanie sądowego. Złożenie bowiem oświadczenia o przyjęciu świadczenia jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wnioskodawcę wszelkich roszczeń odszkodowawczych mogących wynikać ze zdarzenia medycznego w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku.

Kto może otrzymać świadczenie z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych?

Może je otrzymać poszkodowany pacjent, który podczas pobytu w szpitalu doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zakażenia, a którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenia zdrowotnego udzielono pacjentowi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną lub zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną albo leczniczą. Chodzi o wszystkie szpitale, w tym psychiatryczne czy uzdrowiskowe, w których pacjent był leczony ze środków publicznych.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?