To pieniądze z poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) nazwanego BRIdge Alfa. Ten schemat wsparcia dla innowacyjnych pomysłów mikro i małych firm (nienotowanych na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia) wdraża Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Przedsięwzięcie BRIdge Alfa przewiduje wsparcie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), pochodzących głównie ze środowiska jednostek naukowych w Polsce (uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk). Chodzi o wsparcie mikro i małych przedsiębiorców przyjmujących postać Funduszy BRIdge Alfa, których zadaniem jest weryfikacja i walidacja projektów B+R znajdujących się w fazie preseed, a następnie tworzenie na ich bazie spółek spin-off i prowadzenie fazy proof of concept. Głównym celem poddziałania 1.3.1 jest więc wypełnienie luki podażowej projektów o charakterze technologicznym oraz life science na rynku inwestycji kapitałowych.

- Celem programu jest zwiększenie liczby komercjalizacji projektów B+R poprzez zapewnienie wsparcia nowatorskim projektom we wczesnej fazie rozwoju. Dzięki BRIdge Alfa powstaje sieć wehikułów inwestycyjnych, która jest ważnym elementem stworzonego przez nas systemu wspierania innowacji na wszystkich etapach realizacji projektów, „od pomysłu do przemysłu" – mówi „Rzeczpospolitej" - prof. Aleksander Nawrat, wicedyrektor NCBR.

- Utworzone przez nas fundusze typu seed pomagają w inkubacji projektów badawczych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, poczynając od fazy preinkubacji, poprzez testy i budowę prototypu, na komercjalizacji ich wyników kończąc. Środki, którymi dysponują fundusze, pochodzą w 80 proc. z NCBR, a w 20 proc. od inwestorów prywatnych – dodaje prof. Nawrat.

Fundusze typu Alfa zapewniają więc najlepszym projektom wejście na rynek, oferując im wsparcie finansowe oraz usługi niezbędne do przekształcenia w spółki typu spin-off. Wynalazcy mogą bezpiecznie realizować prace badawcze, pozostając jednocześnie współwłaścicielami patentów i zakładanych firm.

 

W sierpniu NCBR ogłosiło już dwa konkursy w programach sektorowych.

Pierwsze perełki

W 2015 r. w ramach pilotażu NCBR stworzyło dziesięć funduszy Alfa BRIdge, które następnie powołały 47 spółek technologicznych. Wśród nich znajdują się m.in. takie jak: Photon (innowacyjny w skali świata robot edukacyjny, który pomaga dzieciom rozwijać umiejętność logicznego myślenia, odkrywać nowe technologie i stawiać pierwsze kroki w świecie programowania.), Nanosanguis (technologia wytwarzania tzw. sztucznej krwi - syntetycznego nośnika tlenu, która ma potencjał, aby w przyszłości być stosowana w transplantologii) oraz NapiFeryn BioTech (technologia pozyskiwania białka z rzepaku, w której wytwarza się je z pozostałości po tłoczeniu oleju).

W maju br. rozpoczęło działalność kolejnych dziewiętnaście funduszy, wyłonionych pod koniec 2016 r., które dysponują łącznym budżetem w wysokości 484 mln zł. Dokonują już pierwszych inwestycji w spółki technologiczne.

Ułatwić dostęp

Jak przypomina w rozmowie video z „Rzeczpospolitą" (jest dostępna na www.funduszeue2017.rp.pl) Daniel Kraszewski, wicedyrektor Działu Komercjalizacji w NCBR ,dziesięć dni temu (1 sierpnia) Centrum ogłosiło kolejny konkurs z serii BRIdge Alfa z rekordowym budżetem w wysokości miliarda złotych. Pieniądze te zostaną docelowo przeznaczone na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych na etapie wczesnej weryfikacji pomysłu oraz ich dopracowania i weryfikacji pod kątem możliwości komercjalizacji. Sam nabór odbędzie się na nowych, zmienionych zasadach.

- Zdecydowaliśmy się zmienić kryteria w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i tym samym ułatwić dostęp do środków unijnych oraz poszerzyć bazę potencjalnych beneficjentów konkursu BRIdge Alfa. Ten konkurs to realne i faktyczne wsparcie dla młodych przedsiębiorców - tłumaczy Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

- Do udziału w BRIdge Alfa zapraszamy inwestorów, którzy mają odpowiednie kompetencje i zasoby, by stworzyć i efektywnie zarządzać funduszem seedowym, skutecznie wspierając rozwój spółek spin-off i wejście na rynek nowych, polskich technologii i produktów – zachęca prof. Nawrat.

- W tej edycji na Alfy przeznaczyliśmy rekordowy miliard złotych. Inwestorzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie funduszu w ramach dwóch ścieżek. W pierwszej, przeznaczonej dla inwestorów z niższym kapitałem początkowym, możliwe będzie uruchomienie funduszu o kapitalizacji od 6,25 do 25 mln zł. W drugiej, dla inwestorów z większym kapitałem początkowym - będą tworzone fundusze o kapitalizacji od 25 do 50 mln zł – tłumaczy wiceszef NCBR.

- Fundusze będą mogły składać wnioski do Centrum od 5 do 26 września br. Pytania można wysyłać na adres: n1ba@ncbr.gov.pl.

 

Pomost do komercjalizacji