Tag: Egzekucja komornicza

Powiązane

W Sądzie

Pierwszeństwo wierzyciela alimentacyjnego a ochrona praw innych wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym

Wierzyciele alimentacyjni są w ostatnich czasach coraz bardziej aktywną grupą w formalnych postępowaniach zmierzających do pozapolubownego zaspokojenia wierzytelności większej grupy wierzycieli, a przez swoją uprzywilejowaną pozycję są w stanie czasami znacząco wpływać na możliwość zaspokojenia pozostałych wierzycieli w sytuacji, gdy zebranych funduszy brakuje dla wszystkich.

Aneta Łazarska: Komornik - profesja wysokiego ryzyka

Jeśli deprecjonuje się sądy, to daje się społeczne przyzwolenie na nieakceptowalne zachowania.

Agnieszka Lisak: Polska to raj dla dłużników

Prawa nie można kształtować na podstawie listów.

Co czeka dłużnika, gdy komornik zapuka do drzwi

Dłużnik, do którego drzwi zapuka komornik, powinien przyglądać się procedowaniu komornika, by ten postępował zgodnie z przepisami. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w operacie dłużnik może go zaskarżyć.

Wznowione po pandemii ezgekucje komornicze to duże wyzwanie

Skarga na czynność komornika stanowi faktyczny instrument ochrony interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym w kontekście zmiany cen nieruchomości, jakie nastąpiły w warunkach pandemii COVID-19 – mówi adwokat Michał Kurzela z kancelarii Marszałek & Partnerzy – Adwokaci.

Egzekucje z nieruchomości: lepiej na nowo wycenić dom pod młotek

Licytacje nieruchomości dłużników, po ustaniu okresu ochronnego, jaki obowiązywał w czasie Covid-19, ruszyły z kopyta. Strony mają interes w tym, by domagać się nowych oszacowań.

Są kolejne ułatwienia w egzekucji sądowej i administracyjnej

Gdy egzekucja sądowa zbiega się z administracyjną, doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego dokonywane będą już za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Upadłość dłużnika zamiast egzekucji

Z punktu widzenia wierzyciela, korzystającego z przymusowego dochodzenia roszczenia, istotne jest jak najszybsze i maksymalnie skuteczne odzyskanie swojej wierzytelności. Czasem cele te można zrealizować efektywniej nie w drodze egzekucji, lecz w postępowaniu upadłościowym.

Na egzekucję obywatel może się skarżyć

Postępowanie w przedmiocie skargi na czynność egzekucyjną jest postępowaniem, które obejmuje swoim zakresem tylko jeden ograniczony wycinek postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec majątku zobowiązanego.

Prościej ze skargami w egzekucji komorniczej

Złożenie zażalenia na postanowienie w postępowaniu komorniczym nie wymaga złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i jego doręczenia skarżącemu.