PGE dla pracowników

Badanie Opinii Pracowników (zwane potocznie BOP-em) stało się dobrą praktyką, która jest realizowana w PGE Polska Grupa Energetyczna cyklicznie od 2020 roku.

Publikacja: 21.11.2023 20:00

PGE dla pracowników

Foto: Adobe Stock

Materiał partnera: PGE

Spółka pracuje według autorskiej metodologii doskonalonej z edycji na edycję, by zdobyć jak najbardziej miarodajne dane o nastrojach panujących w organizacji.

Kluczowym elementem badania jest omawianie przez przełożonych wyników badania z pracownikami i proponowanie działań doskonalących w zarządzanych obszarach. Dzięki temu są wdrażane inicjatywy angażujące pracowników. Jedną z nich jest Akcja Regeneracja, w ramach której organizowane są między innymi badania i konsultacje lekarskie w miejscu pracy, webinary edukacyjne poświęcone kwestiom profilaktyki i dbania o zdrowie.

Pielęgnowane wartości

Badanie Opinii Pracowników pozwala realizować cele postawione w momencie rozpoczynania praktyki czyli: doskonalenie procesów, poprawa komunikacji w organizacji, wsparcie w tworzeniu długofalowych planów działania z uwzględnieniem perspektywy pracowników, podniesienie poziomu zaangażowania i identyfikacji z organizacją. O skuteczności i pozytywnym odbiorze BOP przez pracowników świadczy to, że do PGE S.A. oraz PGE Energia Ciepła S.A., które organizowały badanie w 2020 r., dołączają kolejne spółki z Grupy PGE, jak PGE Systemy SA, PGE Baltica sp. z o.o.

PGE cały czas pracuje nad udoskonalaniem badania po to, aby analiza wyników bardziej efektywnie przełożyła się na zaangażowanie i motywowanie pracowników. Wypracowywane do tej pory plany doskonalące były bardziej „lokalne” – w większości powstawały we współpracy dyrektorów, HR i pracowników poszczególnych obszarów i dotyczyły działań w danych komórkach organizacyjnych. Dlatego po trzeciej edycji Badania Opinii Pracowników dokonano znaczącej zmiany w inicjatywie. Zachowano wypracowywanie planów doskonalących menedżerów wspólnie z pracownikami w ich obszarach, ale równolegle do doskonalenia z perspektywy organizacji włączono chętnych pracowników. Wynika to również z wartości pielęgnowanych w PGE – partnerstwa, rozwoju i odpowiedzialności.

Nim jednak rozpoczęto tę fazę projektu, sprecyzowano podstawowe założenia takie jak: dobrowolność włączenia się w prace, wyznaczenie na podstawie wyników obszarów do doskonalenia oraz prace w zespołach obejmujących różne komórki organizacyjne.

Jako obszary doskonalenia wyznaczono: „współpracę”, „przywództwo i biznes” oraz „samopoczucie w pracy”, czyli jedne z najważniejszych elementów wpływających na zaangażowanie.

W ramach projektu zaproszono pracowników, aby zgłaszali się do wybranych przez siebie strumieni projektowych nazwanych zgodnie z określeniami obszarów doskonalenia. W ramach swoich zespołów, koordynowanych przez przedstawiciela HR, przez dwa miesiące pracownicy opracowywali propozycje działań doskonalących obejmujących całą organizację. Diagnozowali przyczyny uzyskania takich, a nie innych wyników, omawiali obecną sytuację i dyskutowali rozwiązania, które mogą wpłynąć na komfort pracy w PGE.

Zespoły projektowe wypracowały nie tylko propozycje rozwiązań, które mogą usprawnić firmę, ale również diagnozę przyczyn, potencjalne ryzyka przy wdrażaniu ich propozycji czy od razu całe harmonogramy realizacji. Rozwiązania zostały zebrane przez koordynatora i zaproponowane kadrze zarządzającej obszarem HR. Zostały omówione w szerszym gronie i zestawione z możliwościami organizacyjnymi – budżetowymi czasowymi, ale również regulacyjnymi.

Zróżnicowane propozycje

Poszczególne propozycje były bardzo zróżnicowane – zarówno pod kątem stopnia skomplikowania, wymaganych nakładów czy ogólnie rozumianej skali. Zaproponowano między innymi rozbudowę wolontariatu pracowniczego, grup hobbystycznych czy pomysły na konkretne spotkania ogólnofirmowe. W ramach budowania współpracy zespół przedstawił propozycje nowego podejścia do stron komórek organizacyjnych w intranecie czy inicjatywę spotkań z członkami zarządu. Ważny element stanowi również uproszczenie języka komunikacji, który wpisuje się w inicjatywę prostej polszczyzny, którą PGE wdraża w kontakcie z zewnętrznymi interesariuszami. Do wypracowanych pomysłów należy również stworzenie puli dostępnych form docenienia pracowników i świętowania sukcesów czy wzmacniania ergonomii miejsca pracy. Zgłoszono również potrzebę instalacji przestrzeni do pracy cichej czy biurek do pracy stojącej. Wspomniano o konieczności reaktywowania Giełdy Projektów, czyli inicjatywy, gdzie menedżerowie zgłaszają projekty lub konkretne zadania, do których poszukują pracowników, a zainteresowani – z dowolnych obszarów – zgłaszają się do realizacji. Rozbudowane mają zostać programy menedżerskie takie jak PROwadź z energią czy Moc Przewodzenia, powstanie także edukacyjna zakładka w intranecie zawierająca narzędzia i treści wspierające menedżerów. Wskazano również na benefity z dalszej digitalizacji organizacji, poprzez wdrażanie elektronicznych workflow czy chatbotów. Wpisuje się to w jeden z filarów strategii biznesowej – sprawna i nowoczesna organizacja. Zespoły zaproponowały również stworzenie Kodeksu Przyjaznej Pracy – wypracowanie, zakomunikowanie i wdrożenie w organizacji dobrych praktyk w tym obszarze.

Wysiłek zaowocuje

Doceniono zaangażowanie pracowników w chęć doskonalenia organizacji, przenikliwość i liczbę zgłoszonych pomysłów. Ich wdrożenie zaplanowane zostało na rok 2024. Część już została zrealizowana – na przykład wdrożenie platformy, która umożliwia pracownikom nieodpłatne konsultacje z psychologami, logopedami czy dostęp do treści psychoedukacyjnych.

– Obecnie trwają prace nad harmonogramem i alokacją zasobów. Samo stworzenie pomysłów to tylko pierwszy krok, ich realizacja jest kolejnym wyzwaniem. Tak samo jak stworzenie harmonogramu, który uwzględni wiele różnych zmiennych, jednak przy celu, jakim jest doskonalenie organizacji, jest to wysiłek, który zaowocuje – mówi Magdalena Wyrzykowska-Glezner.

Opinia partnera:

Magdalena Wyrzykowska-Glezner, dyrektor departamentu zarządzania kapitałem ludzkim i kulturą organizacji w PGE Polska Grupa Energetyczna SA:

Jestem naprawdę dumna z tego, jak tym razem podeszliśmy do doskonalenia organizacji. Działania wypracowane zostały nie tylko przez dyrektorów z ich zespołami, ale przez zaangażowanych pracowników, którzy spojrzeli na PGE z lotu ptaka. Dziękujemy im za gotowość włożenia wysiłku w prace projektowe i gratulujemy pomysłów, które wzmocnią naszą firmę. Ich wdrożenie będzie wyzwaniem, ale jest to wyzwanie, które warto podjąć.

Materiał partnera: PGE

Materiał partnera: PGE

Spółka pracuje według autorskiej metodologii doskonalonej z edycji na edycję, by zdobyć jak najbardziej miarodajne dane o nastrojach panujących w organizacji.

Pozostało 97% artykułu
Pracodawca Rzeczpospolitej
Tabu menopauzy utrudnia życie kobiet i szkodzi pracodawcom
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Pracodawca Rzeczpospolitej
Więcej równości w work-life balance
Materiał Promocyjny
W pracy konieczna jest równowaga
Pracodawca Rzeczpospolitej
Warto świadomie działać na rzecz zdrowia kobiet
Materiał partnera
Równość nie zawsze znaczy to samo